Erialad ja vastuvõtt

Ootame Sind õppima Järvamaa Kutsehariduskeskusesse!

Vali endale sobiv eriala:


     
Erialad, mis sobivad ka töötavale inimesele (õpe sessioonidena):
    

Dokumente saate tuua Paide ja Särevere õppekohta tööpäeviti kell 9.00-14.00.

Esita avaldus e-keskkonnas SAIS


Avaldus-ankeedi ja dokumentide kohta loe siit:
        


NB! Kui Teil on kesk- või kõrgharidus, siis saate kandideerida ka kõigile haridusnõudeta ja põhiharidusnõudega erialadele lisaks keskhariduse baasil olevatele erialadele.

Haridustasemete (EKR tase) kohta loe siit

Täiskasvanute täiendus- ja tasemeõppe kohta leiad informatsiooni siin!

VÕTA! Kui Teil on omal ajal jäänud kool pooleli või kui soovite töö kõrvalt omandada haridust, siis on võimalus taotleda varasema õpi- ja töökogemuse arvestamist VÕTA programmi raames.

PH-põhiharidusnõudega, KH-keskharidusnõudega, HNT-haridusnõudeta, HNT*-õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid. K-kutse tase 4 või vastavad kompetentsid.
ST-statsionaarne, MST-mittestatsionaarne, TKP-töökohapõhine.

Eriala Õppe-
aeg
EKR tase Haridus-
nõue
Õppevorm
 IT-süsteemide nooremspetsialist

3 a 4 PH/HNT* ST

 IT-tugiisik

1 a 3 HNT ST
 Puhastus- ja kodumajandus

3 a 4  PH/HNT* ST
 Puhastusteenindaja-abiline

2 a 2  HNT ST
 Puhastusteenindaja

1 a 3  HNT ST/TKP
 Puhastusteenindaja (spetsialiseerumisega):
    - Majutusasutuse toateenindaja UUS!
    -
Eripuhastus UUS!
 1 a  3 HNT  ST/TKP
 Puhastusteenindaja-juhendaja

6 k 4  PH/K ST
 Puhastustööde juht

6 k 5  KH/K ST

 Kokk

3 a 4 PH ST

 Kokk UUS!

2 a 4 PH/HNT* ST
 Abikokk

1 a 3 HNT MST

 Köögiabiline UUS!

2 a 2 HNT ST
 Logistiku abi

3 a 4  PH/HNT* ST

 Hooldustöötaja

2 a 4 PH ST/TKP

 Tegevusjuhendaja

1 a 4 PH/KH ST
 Laotöötaja (tõstukijuhtimise load)

1a 6k 4  PH ST
 Laojuht

6 k 5  KH/K ST
 Veokorraldaja

1a 6k 4  PH ST
 Müüja-klienditeenindaja

1 a 4  PH TKP
 Müügikorraldaja

2 a 5  KH MST
 Sõiduautotehnik

3 a 4  PH/HNT* ST
 Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik
1 a 3 HNT ST
 Sisetööde elektrik

1a 6k 3 HNT ST
 Sisetööde elektrik

1a 6k 3  HNT TKP
 Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja
3 a 4  PH/HNT* ST

 Ehitusviimistlus

3 a 4 PH/HNT* ST

 Müürsepp

1a 6k 4 PH ST
 Pottsepp-sell

6 k 3  HNT ST
 Plaatija

6 k 4 PH TKP
 Plaatija

6 k 4  PH ST
 Teetöömasinate juht

6 k 3 HNT ST

 Teetöömasinate juht

6 k 3 HNT TKP
 Teedeehitaja

3 a 4 PH/HNT* ST
 Biogaasijaama operaator

1 a 5  KH/K ST/TKP
 Veekäitlusoperaator

 2 a 5  K  TKP
 Veekäitlusoperaator UUS!

 2 a 5  K  ST
 Põllumajandustöötaja

3a 6k 4 PH/HNT* ST
 Põllumajandustöötaja:
  - taimekasvataja
  -
veisekasvataja
  -
karuslooma- ja küülikukasvataja
  -
linnukasvataja
  -
lamba- ja kitsekasvataja
 1 a 4  PH ST
 Põllumajandustootja:
  - taimekasvatusspetsialist
  -
veisekasvatusspetsialist
  -
hobusekasvatusspetsialist
  -
küülikukasvatusspetsialist
  - karusloomakasvatusspetsialist 
  -
linnukasvatusspetsialist
6 k 5 KH/K ST
 Põllumajandustöötaja, osakutse lüpsja
4 k 4 PH TKP
 Hobuhooldaja

3 a 4  PH/HNT* ST
 Hobuhooldaja

2 a 4 PH ST
 Hobuhooldaja (paindlik)

2 a 4  PH ST
 Kalakasvataja (paindlik)

1 a 4  PH ST
 Loomaarsti abiline

1a 6k 4  KH ST
 Loomaarsti abiline (paindlik)

1a 6k 4  KH ST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Too oma dokumendid:

Paide või Särevere õppekohta. Vaata kontaktandmeid siit.

Õpilaskandidaadi poolt vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:
1) Avaldus-ankeet (avalduse võib esitada ka elektroonselt: e-vastuvõtt), võimalik täita ka kohapeal
2) isikut tõendav dokument:
    - pass või ID-kaart

3) haridust tõendav dokument:
    - haridustunnistuse originaal koos hinnetelehega paberkandjal või originaali alusel koolis kinnitatud koopia (mõlemal juhul tagastatakse kohe).
4)
dokumendifoto pildistamine kohapeal vastuvõtus või kooli õppima asumisel.

5) alaealisel õpilaskandidaadil:
   -
lapsevanema nõusolek (vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek), võimalik täita ka kohapeal;
   - tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia

6) välismaalasest õpilaskandidaadil dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;

7) motivatsioonikiri (ainult Loomaarsti abilise erialale kandideerijad), võib kasutada näidisküsimusi motivatsioonikiri

NB! puhastus- ja kodumajandus, puhastusteenindaja abiline, kokk, abikokk, põllumajandustöötaja tase 4kutsekeskharidus ja põllumajandustöötaja tase 4 spetsialiseerumisega veisekasvatusele ja loomaarsti abilise erialadele astujad peavad õppima asumisel esitama dokumendi fotoga tervisetõendi toidlukäitlejale.

Kui Sul on, siis võta kaasa eelkutseõppe läbimist tõendav dokument/tunnistus (võimalusel)


Tere tulemast!

Kutsehariduskeskuse õppurite käsutuses on õpilaskodud Paides, Säreveres ja Põltsamaal.

Õppijatel on võimalus saada järgmisi toetusi:
   *õppetoetused
   *eritoetus
   *koolilõuna toetus
   *sõidukulude hüvitamine
   *õpilaskodu koha maksumuse soodustus

Toetuste maksmist reguleerib õppekorralduse eeskiri.