Õpetajate Õpiränne

Erasmus+ töötajate õpiränded ja nende eesmärgid sihtkohati:
UK (2 juhtkonnaliiget + 2 juhtõpetajat)
Saksamaa (2 kaubanduse ja logistika õpetajat)
Rootsi (4 õpetajat, põllumajandus & hobuhooldaja)
Itaalia (2 KM & KO õpetajat, 2 IT õpetajat)

Saksamaa ja Rootsi partnerkoolide pildid on vaadatavad FB lehel SIIN

E+ 2017 projekti üldine eesmärk on, et JKHK õpirändele valitud töötajad tutvuksid erinevate metoodikate ja töövahenditega mujal Euroopas, oskaksid  nähtu-kogetu põhjal sisse viia muudatusi meie vastavatel õppekavadel ja panustaksid entusiasmiga kooli arengusse.
Kasutades innovaatilisemat lähenemist ning erinevaid IKT vahendeid (avatud klassiruumi meetod, erinevad tehnilised lahendused, interaktiivsed mängud jms)  peaks olema võimalik integreerida erinevaid õppeaineid nii, et tõuseks õpetatava kvaliteet ja õppija oleks rohkem motiveeritud õppima, oleks julge pakkuma oma ideid ja lahendusi, oskaks töötada meeskonnas ja oleks vastutustundlik.
Õpitu peaks olema rakendatav reaalsetes elusituatsioonides ja aitama paremini hakkama saada.

Plaanitud tegevuste elluviimisel on oluline, et ennekõike projektis osalevad töötajad oskaksid pärast oma õpirändel käimist näha kaugemale tulevikku ja julgeksid proovida enamat kui vaid kinnitatud õppekava ette näeb, mõistaksid, et võimalusi parendamiseks ja erialade lõimimiseks on mitmeid, ning et nemad pole ainsad, kes on sunnitud muutuva maailmaga sammu pidama – uuendusvajadused tingib muutuv keskkond, mitte ainult koolijuht.

Õpetajad on õpirände kogemuse järel motiveeritumad ja avatumad, oma erialal professionaalsemad, nende võõrkeele oskus on paranenud (mõistab räägitut ja/või julgeb vastu rääkida).
Tulenevalt kooli juhtkonna ja juhtõpetajate kaasatusest on projekti üldine ja suurim eesmärk tõsta õpetatavate erialade kvaliteeti, meeskonnavaimu, kooli mainet ja avatust kõikvõimalikele muutustele.

Erasmus+ 2017 õpetajate õpirände märksõnad:
juhtimispädevuse parendamine,
töötajate täienenud erialased oskused ja teadmised,
uued õpetamismeetodid ja -vahendid,
digipädevuse ja keeleoskuse (eriti erialase) parandamine,
õpipoisiõppe arendamine,
erialade lõimimine ning partnerinstitutsioonidega sidemete tugevdamine

Õpiväljundid
õpirändel osaleja
- teab, missuguseid õpetamise meetodeid ja IKT vahendeid vastuvõttev kool õppetöös kasutab ja rakendab vähemalt ühte uut meetodit vastavalt võimalustele;
- näeb võimalusi arenguks ja oskab muuta õppimist elulisemaks, huvitavamaks, kasutades selleks erinevaid IKT vahendeid ja metoodikaid ning tutvustab vähemalt ühte neist vastava valdkonna teis(t)ele õpetaja(te)le;
- oskab erinevaid õppeaineid omavahel lõimida ja teeb ettepanekuid vastavate muutuste sisseviimiseks;
- oskab õpilasi motiveerida ja neile rohkem vastutust anda, et õpilased julgeksid näidata initsiatiivi tegevusi planeerides ja juhtides ning vastutaksid ise oma õppimise eest (mõõdetav ühik nt tunnist osa võtnud õpilaste arv või õpilaste poolt edukalt sooritatud iseseisvad tööd);
- mõistab kultuuride eripära (vastuvõttev riik vs Eesti) ja sellest tulenevaid erinevaid töövõtteid ja tavasid (nt kodumajanduses koka eriala) ja jagab neid oma õpilastega (õpilastel suurenev huvi eriala ja ka välispraktika võimaluste vastu).
- tutvustab tööturul ette tulevaid probleeme, nende lahendusvõimalusi, tüüpilisi erialaseid ja valdkonna spetsialisti ülesandeid, töövõtteid, väljakutseid ja tõmbab paralleele koolis õpetatavaga.

sh osaleja juhtkonnast ja juhtõpetajate seast
- oskab näha kooli erinevaid arenguvõimalusi ja saab aru arenguvajadusest, on valmis ise panustama enda valdkonna arengusse
- mõistab enda personaalseid arenguvajadusi ja oma otsuste mõju nii kaastöötajatele kui ka kohalikule kogukonnale
- oskab tõmmata paralleele sarnaste probleemide vahel ja pakkuda neile ise lahendusi
- mõistab meeskonnatöö vajalikkust ja annab endast parima selle efektiivseks toimimiseks ja motiveerib teisi

Õpirände järgselt:
Pärast õpirändelt naasemist tutvustatakse erialast kuuldut-nähtut juhtõpetajate iganädalasel koosolekul.
Kooli arengut puudutavad uued ideed ja teadmised vahendatakse kaastöötajatele juhtkonnakoosolekul või protokollitult.
Uue õpimeetodi tutvustamine toimub õpipäeva või sisekoolituse raames.
Pärast Dudley külastust sisse viia kooli pikemas perspektiivis arengueesmärke teenivad muudatused.
Õpirändel saadud kogemusi kasutada kooli praktikakorralduse parendamiseks, PRÕMi rakendamiseks ja õppekavade arendamiseks.

Levitamine
Kooli töötajad tutvustavad oma lähetusel nähtut-kogetut osakonnasiseselt,
kokkuvõte lähetusest esitatakse projektijuhile.
Õpirännet kajastatakse ka sotsiaalmeedias.