Veekäitlusoperaator

Veekäitlusoperaator
Särevere õppekoht

Õppeliikviienda taseme kutseõpe (EKR tase 5)
Õppekavarühm: keemiatehnoloogia ja-protsessid
Õppevorm: statsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormis

Nõuded õpingute alustamiseks: keskharidus, töötamine õpitaval või sarnasel erialal ning õppuri tööandja valmisolek koostöös kooliga töökohapõhist õpet läbi viia
Õppeaeg: 2 aastat (120 EKAP)
Õppetöö algus: 21.09.2018

Oskused ja teadmised mida omandad:

·     Töö- ja keskkonnaohutus
·     Veekäitlusoperaatori alusteadmised
·     Elektrotehnika ja automaatika alused
·     Veekäitlusjaamade seadmete ja süsteemide korrashoid ning hooldus
·     Veekäitlusprotsesside juhtimine

·     Joogiveekäitlus

·     Reoveekäitlus

·     Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

·     Erialane võõrkeel

·     Klienditeenindus

·     Keskkonnakaitse ja säästev areng

·     Erialased tarkvaraprogrammid

·     Lukksepa-ja keevitustööd


Praktika

Vähemalt 2/3 õppetööst toimub töökohal praktika vormis

 

Õpingute lõppedes võimalus sooritada Veekäitlusjaama operaator tase 5  kutseeksam.
 

Võimalused tööturul 
Tuleviku tööandjad on veekäitlusega tegelevad ettevõtted, kes omavad joogivee- ja reoveepuhasteid ning operaatori teenuseid osutavad ettevõtted. Sealhulgas vee-ettevõtted nagu näiteks AS Tallinna Vesi, AS Tartu Veevärk ja teised vee-ettevõtted, millest saad parima ülevaate Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) kodulehelthttp://evel.ee/organisatsioon/liikmeskond-2/.

Tööpakkujateks on ka puhasteid omavad suured tööstusettevõtted nagu näiteks AS Estonian Cell http://www.estoniancell.ee, Horizon Pulp & Paper Ltdhttp://www.horizon.ee, Põltsamaa Felix http://www.felix.ee ja mitmed teised ettevõtted. 
Operaatori teenuseid pakkuvad ettevõtted on näiteks OÜ Türi Vesi 
http://www.tyrivesi.ee ja  OÜ aqua consult baltic http://www.aquaconsult.ee.

Veekäitlus on kiirelt arenev valdkond kus digitaliseerumine ja IT tehnoloogiad omandavad järjest olulisemat rolli. Operaatoritest oleneb kui puhas on inimestele pakutav joogivesi ja keskkonnahoid, mis määravad meie kõigi elukvaliteedi.

Õppetöö toimub veekäitlusoperaatori töökohapõhise õppe rakenduskava kohaselt. Kooli õppekava.