Täienduskoolitus

Kvaliteedi tagamise alused


Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused Järvamaa Kutsehariduskeskuses

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused sätestab Järvamaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi JKHK) täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.

Järvamaa Kutsehariduskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, haridus- ja teadusministri määrusest „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“ ning Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppetöö korraldusest.

1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine.
1.1 JKHK täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis ning haridus- ja teadusministri määruses „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“ esitatud nõuetele.
1.2 Kutse- või erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard ja kutse- või eriala riikliku õppekava või kooli õppekava osa.
1.3 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.
1.4 Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:
1) õppekava nimetus;
2) õppekava õppekavarühm lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97 (International Standard Classification of Education, UNESCO; 1997);
3) õppekava koostamise alus;
4) õppekava kogumaht ja struktuur, sealhulgas kontaktõppe maht (selge eristumise korral ka praktilise töö osakaal kontaktõppest), praktika ja iseseisva töö maht;
5) kasutatava õppekeskkonna kirjeldus;
6) sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
7) õppe eesmärk;
8) õpiväljundid;
9) õppe sisu (teemad ja alateemad);
10) kasutatavad õppemeetodid;
11) iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppematerjalide loend;
12) nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid;
13) koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus;
14) õppekava kinnitamise aeg.

2. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine.
2.1 Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad.
2.2 Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ning valdav osa koolitajatest omab täiskasvanute koolitaja kutset.
2.3 Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.
2.4 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine.
3.1 JKHK täienduskoolitus toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassides. Teoreetiline õpe viiakse läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud ning esitlustehnikaga varustatud klassides. Praktiline õpe toimub vastava tehnika ja seadmetega praktikabaasides.
3.2 JKHK koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

4. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord.
4.1 Koolituse kestel koguvad koolitusspetsialistid, koolitusjuhid ja koolitajad õppijatelt ja koolitajatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.
4.2 Iga kursuse lõpus täidavad osalejad ja koolitajad koolituse tagasisidelehe, mis olenevalt koolitusest täidetakse paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava) ning koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.
 

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused Järvamaa Kutsehariduskeskuses

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused sätestab Järvamaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi JKHK) täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.

Järvamaa Kutsehariduskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, haridus- ja teadusministri määrusest „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“ ning Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppetöö korraldusest.

1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine.
1.1 JKHK täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis ning haridus- ja teadusministri määruses „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“ esitatud nõuetele.
1.2 Kutse- või erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard ja kutse- või eriala riikliku õppekava või kooli õppekava osa.
1.3 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.
1.4 Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:
1) õppekava nimetus;
2) õppekava õppekavarühm lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97 (International Standard Classification of Education, UNESCO; 1997);
3) õppekava koostamise alus;
4) õppekava kogumaht ja struktuur, sealhulgas kontaktõppe maht (selge eristumise korral ka praktilise töö osakaal kontaktõppest), praktika ja iseseisva töö maht;
5) kasutatava õppekeskkonna kirjeldus;
6) sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
7) õppe eesmärk;
8) õpiväljundid;
9) õppe sisu (teemad ja alateemad);
10) kasutatavad õppemeetodid;
11) iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppematerjalide loend;
12) nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid;
13) koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus;
14) õppekava kinnitamise aeg.

2. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine.
2.1 Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad.
2.2 Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ning valdav osa koolitajatest omab täiskasvanute koolitaja kutset.
2.3 Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.
2.4 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine.
3.1 JKHK täienduskoolitus toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassides. Teoreetiline õpe viiakse läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud ning esitlustehnikaga varustatud klassides. Praktiline õpe toimub vastava tehnika ja seadmetega praktikabaasides.
3.2 JKHK koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

4. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord.
4.1 Koolituse kestel koguvad koolitusspetsialistid, koolitusjuhid ja koolitajad õppijatelt ja koolitajatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.
4.2 Iga kursuse lõpus täidavad osalejad ja koolitajad koolituse tagasisidelehe, mis olenevalt koolitusest täidetakse paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava) ning koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.