Kalender

Filtreeri koolitusi


Kõik PRIA RKT Tasuline Töötukassa

Õppeaastad

Kõik Aasta 2024Aasta 2024 Kevad 2019Kevad 2019 Kevad 2021Kevad 2021 Aasta 2023Aasta 2023 Talv/kevad 2022Talv/kevad 2022 Sügis/talv 2022Sügis/talv 2022 Sügis/talv 2021Sügis/talv 2021 Sügis 2020Sügis 2020 Kevad 2020Kevad 2020 Sügis 2018Sügis 2018 Sügis 2019Sügis 2019

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
Aasta 2023(42)
06jaanuar
Täienduskoolitus - koolieeliku mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

Koolitus toimub Paide õppekohas 6. jaan, 19. jaan, 3. veebr, 10. veebr, 17. veebr, 3. märts, 10. märts ja 24. märts 2023.a

 

Sihtrühm: Lasteaedade töötajad, puudega lapse hooldajad, lapsehoidjad, lastega töötavad spetsialistid, tugiisikud, kellel puudub pedagoogiline ettevalmistus ja kes puutuvad igapäevatöös kokku lastega ja nende peredega ning vajavad täiendavaid teadmisi, kuidas mõista eelkooliealise lapse mõtte- ja käitumismustreid erinevates igapäevastes olukordades.

 

Õppe sisu: 

Auditoorne töö (50 t)

I Käeline võimekus. Joonistamisoskus ja selle etapid. Eakohane joonistamisoskus vastavalt lapse kogemuste ja mõtlemise tasandile. Lapse suunamine ja abistamine töövahendite kasutamisel. Lapse kunstitöö eksponeerimine ja tunnustamine.

II Lapse soov ja vanema reageering. Kannatlikkus ja kannatlik olemine. Suhtlemistasandid (E. Berne). Kuulamisoskus, verbaalne kasvatus. Lapse iseseisvus. tagantjärele targutused.

III Piiride seadmine, kokkulepete sõlmimine, laste vajaduste märkamine ning vajadusel reageerimine. Vanema ja õpetaja enesekehtestamine. Korraarmastus.

IV Lugema õppimine ja õpetamine. Häälimine. Sõnavara areng ja selle rikastamine. Sõnapimedus (afaasia), düsleksia. Keele ja kõne seos matemaatika õpetamisel; võtted, kuidas abistada ning suunata last lugemistegevuste läbiviimisel

V Lapse loomulik uudishimu. Sõnakuulelikkus (mis keelatud, see on huvitav). Lapse vajaduste ennetamine, reageerimine võimalikele ohtudele

VI Eelkooliealine laps ja saladuse pidamine. Lapse ausõna. Keelatud tegevuse salatunne. Lapse vajaduste märkamine ja reageerimine vastavalt.

VII Tajumine ja arvestamine. Lapse aeg ja täiskasvanu aeg. Aja mõisted. Aeg kui metafoor. Subjektiivsed ja objektiivsed ajamõõtmed. Kell ja kalender. Kuidas tegevusi reflekteerida töötades koolieelikutega.

VIII Agressiivsus ja vägivaldne käitumine. Viha olemus ja selle väljendamine, oma tunnete reflekteerimine. Agressiivsele käitumisele reageerimine. Karistus ja järelemõtlemise aeg. Õpetaja/vanema käitumine probleemses olukorras.

IX Lapse söömisharjumused ja isud. Söömiskultuur. Tervislik toit. Käitumine lapse abistamisel ja söömistegevuse ja -valikute suunamisel.

X Lapse arusaam surmast. Lapse leina- ja kriisireaktsioonid. Leinaprotsess ja selle etapid. Leinav laps ja leina leevendamine, abi reaalsusega kohanemiseks. Lapse arengustaadiumid ja lein. Õpetaja käitumine, kui laps on kaotanud lähedase inimese

 

Praktiline töö (30 t)

Situatsioonülesanded iga mooduli lõpus igapäevatööst lähtuvalt. Iga osaleja jagab oma kogemusesi lähtuvalt mooduli teemast.

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

Sulge

10jaanuar
Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)


 

Koolitus toimub 10.-12.jaanuar 2023 Säreveres
Koolitajad: Kaja Marrandi, Marek Kõbu 
Koolitusele registreerimine toimub SIIT

Täiendav info:
koolitusjuht
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

16jaanuar
Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)


Koolitus toimub 16. jaanuaril 2023 Säreveres
Koolitaja: Kaja Marrandi
Koolituse hind 67 eur.
Koolitusele registreerimine toimub SIIT
PS! Koolitus on mõeldud  kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks!

Täiendav info:
koolitusjuht
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188
 

Sulge

17jaanuar
Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (26 t)

Koolitus toimub Särevere õppekohas 17., 18. ja 19. jaanuaril 2023.a

 

Õppe sisu:

Auditoorse töö teemad (16 t)

Mootorsõidukite kliimaseadmete ehitus ja tööpõhimõte, käitamise põhialused, füüsikalised 

näitajad ja seosed

Mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamine ja rikkeotsing 

Fluoritud kasvuhoonegaaside põhiste külmutusainetega seotud õigusaktid, määruse (EÜ) nr 

842/2006 ja direktiivi 2006/40/EÜ asjakohased sätted

Teadmised fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumise tavameetoditest ja heite mõjust 

keskkonnale

Erialase digitaalse õppeprogrammi tundmaõppimine, enesekontrollitestide sooritamine.

Teadmised digiturvalisusest.

Teoreetilise osa test 1 tund

 

Praktilise töö lühikirjeldus (10 t)

Mootorsõidukite kliimaseadmete ehitus ja tööpõhimõtted 

Mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamine ja rikkeotsing 

Ohutustehnika ja külmutusainete keskkonnaohutus 

Praktilise töö sooritamine 1 tund

Sh 

- külmutusagensi mahuti käsitsemine;

- kogumisseadme ühendamine mootorsõiduki fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava kliimaseadme teenindusavadega ja kogumisseadme teenindusavade küljest lahti ühendamine

- kogumisseadme käitamine

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

 

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

Sulge

24jaanuar
Põhisööda tootmine, ratsiooni koostamine ja söötmise korraldus piimafarmis (26 t)

Koolitus toimub 24. ja 25. jaanuar; 1. ja 9. veebruar 2023

koolitaja Tõnis Jairus.

Koolitusele registreerimine toimub SIIT

Täpsema info kellaaegade ja ruumide kohta saadan registreerunuile.

Koolitus on TASUTA PRIA sihtgruppi kuulujatele.

 

Täiendav info:
koolitusjuht
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

26jaanuar
UUS! Elurõõmsa vananemise toetamine (32 t)

Koolitus toimub Paide õppekohas 26.  jaanuar, 2. veebruar, 9. veebruar ja 9. märts 2023.a

 

Õppe sisu: 

Vananemisega kaasnevad anatoomilis-füsioloogilised muutused ja sellega toimetulek. 

Vananemisega kaasnevad psühholoogilised, emotsionaalsed, hingelised ja sotsiaalsed muutused ja sellega toimetulek. 

Arengukriisid elukaare teise poole etappides. 

Normaalne ja patoloogiline vananemine. 

Eaka terviseprobleemidest tulenevad toimetulekuprobleemid. 

Dementsete ja mäluhäiretega eakate abistamine. 

Vaimse tervise säilitamine lähedase hooldamisel. Meeleolu alanemine ja depressioon. Ärevushäire vanemas eas. 

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp. Hingehoid elukaare erinevates etappides.

Praktiline töö (12 t): 

Tervisliku seisundi hindamine ja kaardistamine. 

Lihtsamad hooldusvõtted, vanemaealise toetamine kodustes tingimustes.

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

 

Sulge

27jaanuar
UUS! Erivajadusega lapse märkamine, vajadused ja toetamine tema arengul (48 t)

Koolitus toimub Paide õppekohas 27. jaan, 9. veebr, 2. märts, 17. märts ja 23. märts 2023.a.

 

Õppe sisu: 

Auditoorne töö (35 tundi)

- Erivajadused, erivajaduste põhjused ja raskusastmed. Arengulised ja hariduslikud erivajadused. Spetsiifilised õpiraskused (düsleksia, düskalkuulia, düsgraafia, düspraksia). Obsessiiv-kompulsiivne häire. Kehapuuded, meelepuuded, kõnepuuded, intellektipuue, liitpuue, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispektrihäired. Andekus kui erivajadus. Haigustest tingitud erivajadused (diabeet, epilepsia, astma jt). Seksuaalkäitumise suunamine.

- Konfidentsiaalsus-ja kutse-eetikanormidest lähtumine töötades lapsevanema ja erivajadusega lapsega.

- Alternatiivkommunikatsiooni kasutamine lapse arendamisel ja turvalisuse tagamisel. Muusika, kunsti ja loovtegevuste kasutamine alternatiivkommunikatsiooni võimalusena.

- Turvalise, hooliva ja salliva keskkonna loomine ja kohandamine. Abivahendite liigid ja kohandamine.

- Lapse arengupotentsiaali märkamine ja tugevuste toetamine (õppe)tegevustes.

- Erivajadustega laste (õppe)tegevuste juhendamine ja käitumishälvete ennetamine.

- Eneseabi ja –kehtestamine töös erivajadustega lastega. Läbipõlemise ennetamine, vaimse tervise hoidmine. Muusika, kunsti ja loovtegevuste kasutamine vaimse tervise hoidmisel.

Praktiline töö (13 tundi)

- viib läbi ühe mängu/kunsti/muusikateraapilise tegevuse erivajadusega lapsega, kirjeldab tegevust ning analüüsib tulemust. Reflekteerib oma tegevust ja tulemust õppegrupis.

- kirjeldab kahte meetodit, mille abil saavutada spetsialistide poolt määratud õpitulemus.

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

Sulge

07veebruar
Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)
Koolitus toimub 07. veebruar 2023 Säreveres
Koolitaja: Kaja Marrandi
Koolituse hind 75 eur.


Koolitusele registreerimine toimub SIIT


PS! Koolitus on mõeldud  kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks!

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

09veebruar
Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t) (veebis)

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t) (veebis)
Koolitus toimub 09. veebruar 2023 Säreveres
Koolitaja: Kaja Marrandi
Koolituse hind 75 eur.

PS! Koolitus on mõeldud  kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks!

Koolitusele registreerimine toimub SIIT

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

17veebruar
Hooldustöötaja täienduskoolitus (sh esmaabiandja ja toiduhügieeni koolitus) (200 t)

Koolitus algab 17. veebruar 2023 Paide õppekohas.

Koolitusele on oodatud isikud, kes soovivad täiendada või omandada sotsiaaltöö valdkonnas kutsealaseid oskusi ja töötada hoolekandeasutuses hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

NB! Koolituse tulemusena on võimalik soovijatel taotleda hooldustöötaja kutset.

Kasuks tuleb valdkonnas töötamise kogemus või soov alustada tööd hooldustöötajana. Hooldustöötaja on empaatia- ja vastutusvõimeline, hooliv, usaldusväärne ja aus. Oluline on kohusetundlikkus oma töös. Ta on hea suhtleja ja koostööaldis. Hooldustöötaja töö eeldab kõrget kõlbelist hoiakut, pingetaluvust, inimkeskseid väärtushoiakuid ja tolerantsust.

Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija toetab, abistab, hooldab ja juhendab abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel ning loob talle vaimselt, füüsiliselt ja sotsiaalselt sobiva elukeskkonna, järgides oma töös hoolekandesüsteemi toimimise põhimõtteid ja sotsiaalala töötaja eetikakoodeksit.

Õppe sisu

 • Sissejuhatus teemasse
 • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
 • Majapidamistööde korraldamine
 • Suhtlemine ja meeskonnatöös osalemine
 • Esmaabiandja koolitus
 • Toiduhügieen

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreeruda. Koolitusele registreerunutele saadame täpsema info koolituse korralduse kohta.

 

Koolituse maksumus ühele osalejale on 2075 eurot + käibemaks (arvestusega, et õppegrupis minimaalselt 5 osalejat).

 

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Uuri võimalusi osalemaks kursusel koolituskaardi toetusel SIIN

 

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

 

Sulge

20veebruar
Linnukasvatuse põhialused turismitaludes (40 t)

Koolitus toimub Särevere õppekohas 20.veebruar, 21. veebruar, 6. märts, 7. märts, 8. märts 2023

Praktika on plaanis läbi viia OÜ Estfarmis, kus kasvatatakse ja aretatakse ka erinevaid faasaneid ja dekoratiivlinde ning Eino Roosioksa linnu-ja loomapark, kus kasvatatakse üle saja looma ja linnu.

Koolituse maht on 40 tundi ja koolitust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Koolitajaks on Janek Prits.

Koolitusele saab registreerida SIIN.

Täpsema koolituse õppekavaga saab tutvuda SIIN. 

Koolitusel on veel vabu kohti.
Oled väga oodatud! 

Lisainfo: koolitusjuht Ruth Türk / ruth.turk@jkhk.ee / telefon 53292188

Sulge

20veebruar
Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t) (samaaegselt veebis ja klassis)

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)(samaaegselt veebis ja klassis)

Koolitus toimub 20. - 22. veebruar 2023
Koolitajad: Kaja Marrandi, Marek Kõbu

Koolituse hind 175 eurot


Koolitusele registreerimine toimub SIIT

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

 

 

Sulge

21veebruar
Video filmimise ja töötlemise koolitus (40 t)

Koolitus toimub Paide õppekohas 21. veebr, 23. veebr, 28. veebr, 2. märts ja 7.märts 2023

 

Õppe sisu:

-Tehnika

-Sissejuhatus

-Kaamera valimine

-Valgustus

-Heli kvaliteedi parandamine

-Nutivahendiga filmimise põhivõtted ja meetodid

-Lisavarustus

-Ettevalmistused filmimiseks 

-Erinevad žanrid

-Video sisu/stsenaarium ja script

-Kadreerimine

-Kuidas filmida siseruumides

-Kuidas filmida õues

-Asume filmima

-Kaamera sätted

-Sit-down video filmimine

-Vlog filmimine

-Timelapse ja montaažiks filmimine

-Järeltöötlus 

-Monteerimise põhitõed

-Muusika rütmi lõikamine

-Sit-down video monteerimine

-Vlog monteerimine

-Värviparandus

-Vertikaalne video

-Vertikaalne video ja kuidas seda filmida

-Vertikaalse video montaaž

-Video avaldamine

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

 

Sulge

27veebruar
Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)
Koolitus toimub 27. veebruar 2023 Säreveres
Koolitaja: Kaja Marrandi
Koolituse hind 75 eur.


Koolitusele registreerimine toimub SIIT


PS! Koolitus on mõeldud  kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks!

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

10märts
Kaldkatuseehitaja, tase 4 ettevalmistus kutseeksamiks (32 t)

Koolitus toimub Särevere õppekoha ehitusmajas 10. märts, 11. märts, 24. märts ja 25. märts 2023.

Koolitajaks on Vaiko Ülejõe.

Rahastajaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Täpsema koolituse õppekavaga saab tutvuda SIIN. 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN.

Koolitusel on veel vabu kohti.
Oled väga oodatud! 

Lisainfo: koolitusjuht Ruth Türk / ruth.turk@jkhk.ee / telefon 53292188

Sulge

10märts
AutoCad Civil 3D baaskursus (40 t)

Koolitus toimub Särevere õppekohas 10. märts, 11. märts, 17. märts ja 18. märts 2023.

Täpsema koolituse õppekavaga saab tutvuda SIIN. 

Koolitajaks on Kaarel Piibeleht.

Rahastajaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN.

Koolitusel on veel vabu kohti.
Oled väga oodatud! 

Lisainfo: koolitusjuht Ruth Türk / ruth.turk@jkhk.ee / telefon 53292188

Sulge

11märts
Veebipoe loomise koolitus (30 t)

Koolitus toimub Paide õppekohas 11. märts, 12. märts, 18. märts, 19. märts ja 25. märts 

Õppe sisu: 

Lihtsa veebipoe prototüübi kavandamine, planeerimine ja loomine Woocommerce keskkonnas.

E-poe loomise põhimõtted ja vastav seadusandlus.

Domeeninime valik ja esimesed sammud oma e-poe loomisel. E-poe disain. Sisuhaldussüsteem.

Toodetel pildid, nimi, kirjeldus, kategooria, detailid, hind ja tootekood. Tellimused, kliendid, raportid. Uute toodete lisamine, importimine.

Kasutaja moodul (registreerimine, sisselogimine, arved jm.). Tarne, maksed, kliendikontod. E – poe kujunduse valik ja muutmine. 

Fotode töötlemine vabavaraliste programmidega Tutvumine erinevate programmidega. Piltide suurus, lõikamine, pisiparandused. Pildipanga loomine.

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

 

 

Sulge

14märts
UUS! Videotöötlemise jätkukoolitus (40 t)

Koolitus toimub Paide õppekohas 14. märts, 16. märts, 21. märts, 23. märts ja 28. märts

Õppe sisu: 

- Ettevalmistused filmimiseks, sisu/stsenaarium ja script 

- Droonivideo: drooni kasutamine, seadistused ja soovitused. Tegevused enne lennu alustamist, lennu ajal, maandumisel, pärast lendu. Ohutus 

- Gimbal`i ehk kaamera stabilisaatori kasutamine dünaamiliste klippide filmimiseks: tasakaalustamine, töörežiimid, põhilised liikumismustrid 

- Slaideri kasutamine - videote tegemisel sujuva külgliikumise funktsioonlahendus 

- Videote monteerimine ja avaldamine

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

Sulge

16märts
Karja- ja heinamaade rajamise põhialused (40 t)

Koolitus toimub Särevere õppekohas 16.märts, 17. märts, 23. märts ja  24. märts 2023

Koolituse maht on 40 tundi ja koolitust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Koolitajateks on Kaja Marrandi, Kristjan Reino, Karl Aru ja Tõnis Jairus.

Koolitusele saab registreerida SIIN.

Täpsema koolituse õppekavaga saab tutvuda SIIN. 

NB! Meil on võimalik ööbida õpilaskodus. Kõikides majutust puudutavates küsimustes pöörduge õpilaskodu juhataja Ülle Koks poole 

telefon: 512 1759  tööpäeviti kell 8.00-17.00 
e-post:  ulle.koks@jkhk.ee

Koolitusel on veel vabu kohti.
Oled väga oodatud! 

Lisainfo: koolitusjuht Ruth Türk / ruth.turk@jkhk.ee / telefon 53292188

Sulge

16märts
Digioskused efektiivseks ja turvaliseks kaugtööks (26 t)

Koolitus toimub Paide õppekohas 16. märts, 17. märts ja 31. märts.

 

Õppe sisu:

Erinevad veebi- ja pilvepõhised rakendused koostööks ja kaugtöö korraldamiseks 26 tundi (sh 18 tundi praktiline töö) 

-Google ja ja Microsoft teenused 

-Veebipõhiste kalendrite kasutamine 

-Dokumentide loomine, jagamine ja ühistöö dokumentidega 

-Esitluse loomine 

-Veebikoosolekute planeerimine ja läbiviimine 

-Töökultuur ja efektiivsus distantsilt töötamisel 

-Üldine turvapoliitika ja pilverakenduste turvalisus

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

Sulge

20märts
Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t) klassis

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Koolitus toimub 20.-22. märts 2023
Koolitajad: Kaja Marrandi, Marek Kõbu

Koolituse hind 175 eurot


Koolitusele registreerimine toimub SIIT

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

23märts
UUS! Vaimne tervis töökohal, riskide ennetamine ja maandamine (24 t)

Koolitus toimub Paide õppekohas 23. märts, 24. märts ja 30. märts 2023.a.

 

Õppe sisu: 

 • Miks on töötaja vaimne tervis eduka organisatsiooni jaoks tähtis?

• Mis mõjutab vaimset tervist töökohal? Missugune on juhi vastutus ja töötaja vastutus?

• Mis on tööstressi ja läbipõlemine, kuidas seda ära tunda enda? Mis toimub meie kehas stressi korral?

• Kuidas on stress seotud isikuomaduste ja hoiakutega?

• Kuidas luua vaimselt tervet töökeskkond?

• Kuidas taastada eneseusku ja eneseväärtustamist rasketel aegadel?

• Mida teha, kui on tekkinud tööalane läbipõlemissündroom?

• Kuidas toetada ja tööga kohandada stressist, läbipõlemisest ja teistest vaimse tervise probleemidest kurnatud inimesi?

• Kuidas toime tulla emotsioonidega; viha, kurvameelsus, üksindus, hirm, ärevus? Mida teha siis, kui on tekkinud emotsionaalne tuimus?

• Psühholoogilised enesekaitse ja eneseabi meetodid

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

Sulge

27märts
Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)
Koolitus toimub 27. märts 2023 Säreveres
Koolitaja: Kaja Marrandi
Koolituse hind 75 eur.


Koolitusele registreerimine toimub SIIT


PS! Koolitus on mõeldud  kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks!

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

27märts
Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks

27. märts algab Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha ehitusmajas järjekordne tasuline koolitus „Väljaõpe 3.taseme korstnapühkija tööks“.

I õppesessioon toimub 27.märts - 31.märts 2023.a, sellele järgneb praktika ja II õppesessioon toimub sügisel 2023.

Sihtgrupiks on isikud, kelle eesmärk on saada elukutseliseks korstnapühkijaks ja sooritada tase 3 kutseeksam.

Koolituse hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 1614 eurot. (NB! sisaldab korstnapühkija mundrit ja töövahendite stardikomplekti!) Koolituse eest saab tasuda osade kaupa.

Täpsema koolituse õppekavaga saab tutvuda SIIN. 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

Sulge

03aprill
Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Koolitus toimub 03.-05. aprill 2023
Koolitajad: Kaja Marrandi, Marek Kõbu

Koolituse hind 175 eurot


Koolitusele registreerimine toimub SIIT

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

03aprill
Põllumajandusloomade seemendamise aluskoolitus (72 t)

03. aprill alustab Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas koolitus "Põllumajandusloomade seemendamise aluskoolitus"!

Esimesteks koolituspäevadeks on:

03. aprill 2023

10. aprill 2023

17. aprill 2023

Koolitajateks on Ulvi Martin, Toomas Raaper ja Peeter Padrik.

Koolituse mahuks on 72 tundi ja koolituse maksumuseks on 713 eurot.

Koolitusel on veel vabu kohti.
Oled väga oodatud! 

Koolitusele saab registreerida SIIT

Lisainfo: koolitusjuht Ruth Türk / ruth.turk@jkhk.ee / telefon 53292188

Sulge

11aprill
Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)
Koolitus toimub 11. aprill 2023 Säreveres
Koolitaja: Kaja Marrandi
Koolituse hind 75 eur.


Koolitusele registreerimine toimub SIIT


PS! Koolitus on mõeldud  kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks!

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

18aprill
Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t) Jõhvis

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t) Jõhvis

Koolitus toimub 18.-20. aprill 2023
Koolitajad: Kaja Marrandi, Marek Kõbu

 


Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

03mai
Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)
Koolitus toimub 03. mai 2023 Säreveres
Koolitaja: Kaja Marrandi
Koolituse hind 75 eur.


Koolitusele registreerimine toimub SIIT


PS! Koolitus on mõeldud  kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks!

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

09mai
Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Koolitus toimub 09. - 11. mai 2023
Koolitajad: Kaja Marrandi, Marek Kõbu

Koolituse hind 175 eurot


Koolitusele registreerimine toimub SIIT

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

17mai
Esmaabiandja koolitus (16 t)

17.-18. mai toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas 16-tunnine esmaabiandja koolitus.


Tule ja saa teada, kuidas osutada kannatanule esmaabi õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigestusseisundite korral.


Koolituse sihtgrupp:
Ettevõtete esmaabiandjad, mootorsõiduki juhiloa ja relvaloa taotlejad, lapsehoidjad, treenerid jm elukutsete esindajad, kellel on esmaabi koolitus kohustuslik. Teised huvilised, kellel on vajadus esmaabi osutada.

Koolituse läbinu:

 • Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega;
 • Valdab kaasaaegseid esmaabi põhivõtteid;
 • Hindab situatsioone ja valdab tegutsemise algoritme äkkhaigestumiste ja traumade korral s.h. suurõnnetuste korral;
 • Kaasab teisi inimesi esmaabiandmisse õnnetuste ja äkkhaigestumiste korral.

 

Koolituse hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 96 eurot.

Koolitusele registreerimine toimub SIIT

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

18mai
Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)
Koolitus toimub 18. mai 2023 Säreveres
Koolitaja: Kaja Marrandi
Koolituse hind 75 eur.


Koolitusele registreerimine toimub SIIT


PS! Koolitus on mõeldud  kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks!

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

06september
AutoCad baaskursus (40 t)

Koolitus toimub Paide õppekohas 6., 13., 20. ja 27. september

 

Õppe sisu:

Auditoorne ja praktiline töö 

-Sissejuhatus ainesse 

-Tööriistad ja töölaud 

-Jooniste mudeli loomine mõõtkavas 

-Detailsete kujundite loomine 

-Modifitseerimiskäsklused 

-Komponentide loomine, lisamine ja kasutamine 

-Jooniste keskkond ja mudelruum 

-Mõõdud, dimensioonid ja tabelid 

-Kirjanurk ja mõõtkava 

-Jooniste printimine ja konvertimine

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

 

Sulge

11september
Tegevusjuhendaja koolitus (260 t)

11. september algab Paide õppekohas "Tegevusjuhendaja koolitus".

 

Koolituse maht 260 tundi, millest 68 tundi praktiline töö (sh 16 tundi on lõputöö)

 • I moodul „Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused” – 34 tundi
 • II moodul „Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad“ - 84 tundi
 • III moodul „Põhioskused – klienditöö alused“ - 78 tundi
 • IV moodul „Spetsiifilised oskused klienditöös ja tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule“ - 48 tundi
 • Lõputöö: - 16 tundi Tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule

 

Sihtgrupp: Erialase tasemehariduseta või madala kvalifikatsiooniga erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad, kes soovivad selles valdkonnas sh tegevusjuhendajana tööd alustada või isikud, kes puutuvad kokku psüühilise erivajadusega inimeste hooldusega. Samuti võivad õppida omastehooldajad või koolitusest motiveeritud huvilised. 

 

Õppe alustamise tingimused: Vähemalt keskharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus erihoolekande- ja/või rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvas asutuses.

 

Koolituse hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 2238 eurot.

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

 

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Koolitusele registreerimine SIIT

Sulge

18september
Täienduskoolitus tööks äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutega (40 t)

Koolitus toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas 18. september, 25. september, 4. detsember, 11. detsember ja 18. detsember.

 

 

Õppe sisu:

Äärmuslik abi- ja toetusvajadus ja sellest tingitud tegevusvõime probleemid (4 t)

- Äärmusliku abi- ja toetusvajaduse olemus, põhjused, tunnused

- Äärmusliku abi- ja toetusvajadusega isikute tegevusvõime ja tema toetamine tegevusvõimest lähtuvalt

Teenust saava isiku toetamine igapäeva põhitegevuste sooritamisel (4 t)

- Suhtlemisoskus - Meeskonnatöö - Igapäevatöös esilekerkivate juhtumite lahendamine

Asendravi. Ergonoomika.

Abivahendid ja nende kasutamine (8 t)

Keskkonna kohandus vastavalt teenust saava isiku vajadustele (4 t)

- Miks kohandada äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikute jaoks sobilik keskkond

- Mida arvestada äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikute jaoks sobiliku keskkonna kohandamisel

- Kuidas kohandada sobilikku keskkonda

- Millal kohandada sobilik keskkond

Tegevuste planeerimine ja elluviimine (2 t)

- Äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isiku päevale struktuuri loomine

- Tegevuste läbiviimine, järjestus, ajaplaan Alternatiivsed kommunikatsiooni vormid (4 t)

- Kommunikatsioon kõnetutega

- Kommunikatsioon pimedatega

- Kommunikatsioon intellektihäirega isikutega

Raskesti mõistetav käitumine (8 t)

- Raskesti mõistetava käitumise olemus, põhjused, ennetamine

- Raskesti mõistetava käitumise juhtimine

Psüühikahäire ja ebastabiilne remissioon (6 t)

- Psüühikahäire ja ebastabiilse remissiooni olemus, põhjused, tunnused

- Psüühikahäirega isikute käitumise juhtimine

- Ebastabiilse remissiooniga isikute toetamine

 

Koolituse hind ühele osalejale on 498 eurot.

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

 

Registreerin koolitusele SIIT

Sulge

21september
Tabelarvutuse MS Excel kasutamine igapäevatöös (28 t)

Koolitus toimub Paide õppekohas algusega kell 16.00 järgmistel kuupäevadel 21.09;  26.09;  28.09;  3.10;  5.10; 10.10  ja 12.10.

 

 

Õppe sisu:

1. Auditoorse töö (5 t)

- tabelarvutuse olemus ja kasutusvõimalused

- valemite moodustamine ja funktsioonide kasutamine

- diagrammide kasutamise võimalused

- töö suurte andmehulkadega

- töölehtede süsteemi kasutamine

- liigendtabel (Pivot Table)

- liigenddiagramm (Pivot Chart)

 

2. Praktiline töö (23 t)

- olemasoleva tabeli avamine, redigeerimine ja salvestamine

- uue tabeli loomine ja täiendamine

- arvutused tabelis ja funktsioonide kasutamine

- diagrammide loomine ja vormindamine

- töötamine suuri andmehulki sisaldavate tabelitega, sh sorteerimine ja filtreerimine

- erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk, prindiala määramine (Print Area, Päised, Jalused)

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

 

Sulge

26september
Taimekaitsevahendite turustaja aluskoolitus (8 t)

Taimekaitsevahendite turustaja aluskoolitus (8 t)
Koolitus toimub 26. oktoober 2023 Säreveres
Koolitaja: Kaja Marrandi
Koolituse hind 83 eur.


Koolitusele registreerimine toimub SIIT


Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

04oktoober
AutoCad 3D baaskursus (40 t)

Koolitus toimub Paide õppekohas 4., 11., 18. ja 25. oktoober.

 

NB! Õppe alustamiseks on vajalik kesktasemel arvuti praktilise kasutamise oskust ja AutoCad 2D baasoskuseid.

 

Õppe sisu:

Auditoorne ja praktiline töö 

-Sissejuhatus ainesse 

-Tööriistad ja töölaud 

-Jooniste mudeli loomine mõõtkavas 

-Detailsete kujundite loomine 

-Modifitseerimiskäsklused 

-Komponentide loomine, lisamine ja kasutamine 

-Jooniste keskkond ja mudelruum 

-Mõõdud, dimensioonid ja tabelid 

-Kirjanurk ja mõõtkava 

-Jooniste printimine ja konvertimine

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

Sulge

25oktoober
Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (40 t)

Koolitus toimub Särevere õppekohas 25. oktoober, 26. oktoober, 27. oktoober ja 28. oktoober 2023.

Koolitajateks on Reimo Ilves ja Kaarel Piibeleht.

Rahastajaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Täpsema koolituse õppekavaga saab tutvuda SIIN. 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN.

Koolitusel on veel vabu kohti.
Oled väga oodatud! 

Lisainfo: koolitusjuht Ruth Türk / ruth.turk@jkhk.ee / telefon 53292188

Sulge

22november
UUS! Tabelarvutuse MS Excel peamised töövõtted (16 t)

Koolitus toimub Paide õppekohas 22. november, 27. november, 28. november ja 30. november.

 

Koolitusele on oodatud kõik huvilised, kellel on arvuti kasutamise kogemus ja kes soovivad tundma õppida tabelarvutuse programmi MS Excel võimalusi, mis aitavad säästa aega ja suurendada töö efektiivsust.

 

Koolituse sisu:

MS Excel. Tabelarvutuse peamised töövõtted (16 t) 

Ülevaade programmi MS Excel võimalustest, töökeskkonna kohandamine. 

Tabeli loomine: andmete sisestamine, märgistamine, parandamine, kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine, valemite koostamine, funktsioonide kasutamine, tabeli kujundamine, lehe kujundamine, väljatrüki võimalused. 

Vihiku salvestamise võimalused. 

Liikumine tabelis, otsimine.

Andmete sorteerimine, filtreerimine.

 

Hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 288 eurot.

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreeruda.

 

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

Sulge

06detsember
Bioohutuskava koostamine ja selle eiramisest tulenevad haigused kodulindudel (18 t)

Koolitus toimub 06. ja 08. detsember 2023 Säreveres.
Koolitaja: Diivi Põdersoo
Koolitusele registreerimine toimub SIIT

Täpsema info kellaaegade ja ruumide kohta saadan registreerunuile.

Koolitus on TASUTA PRIA sihtgruppi kuulujatele

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

11detsember
Osaline e-kursus! Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24 t)

Koolitus toimub Paide õppekohas kontaktõppena 11. ja 12. detsember (8 tundi) ning edasi toimub õpe e-keskkonnas (16 tundi).

 

Sihtgrupp

Töökeskkonnaspetsialistid, tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti kohustusi, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnavolinikud.

 

Eesmärk

Koolituse tulemusel mõistab õppija tööandja ennetustegevuse tähtsust töökohal, töökeskkonnast tulenevaid ohte, töökeskkonnakorraldust riigi ja ettevõtte tasandil ning töökeskkonna riskide vältimise ja vähendamise meetmeid tulenevalt seadusandlusest.

 

Õppe sisu

-tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine; 

-tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine; 

-töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; 

-töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas; 

-töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded; 

-esmaabi korraldus; 

-tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; 

-tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine; 

-töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.

 

Hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 216 eurot.

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreeruda.

 

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

 

 

Sulge
Aasta 2024(28)
11jaanuar
Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)

Koolitus toimub 11. jaanuar 2024 Säreveres
Koolitaja: Kaja Marrandi
Koolituse hind 80 eur.
Koolitusele registreerimine toimub SIIT
PS! Koolitus on mõeldud  kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks!

Täiendav info:
koolitusjuht
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

 

Sulge

01veebruar
Eesti keele koolitus algajatele (A1-tase) vene keele baasil (140 t)

Koolitus algab Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas 1. veebruar 2024. aasta. Edasised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga.

 

Anna oma soovist meile varakult teada ja registeeri edasise info saamiseks SIIN

 

Sihtgrupp:  Õppijad, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Samuti Eestisse elama asuvad välismaalased, kes soovivad toime tulla Eesti elukeskkonnas.

 

Eesmärk:  Koolituse tulemusel õppija mõistab ja kasutab eesti keelt nii kõnes kui kirjas A1- tasemel, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

 

Õppe sisu: 

Auditoorne õpe 100 ak tundi: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine jm. Auditoorses õppes on põhirõhk sõnavara laiendamisel, kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatika seaduspärasuste selgitamisel.

 

Iseseisev töö 40 ak tundi: sõnavara õppimine, grammatikaharjutused ja kirjalikud loovtööd; jälgitakse eestikeelseid tele- ja raadiosaateid, loetakse lihtsamaid ajakirjandustekste ning praktiseeritakse kõnekeelt eesti keele kandjatega. Kursusel arendatakse nelja osaoskust: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine.

 

Koolitaja: Igor Kotjuh

Tartu Ülikool 2009.a filosoofiateaduskond, soome-ugri keeleteadus (bakalaureusekraad). Tallinna Ülikool 2020.a humanitaarinstituut, kirjandusteadus (magistrikraad). Eesti keele õpetamise kogemus alates 2005.a (eratunnid, haridusasutused, keeltekoolid). Järvamaa Kutsehariduskeskuse eesti keel võõrkeelena vene keele baasil koolitaja alates 2022.a.

 

Koolituse hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 1100 eurot. 

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida. 

 

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

Sulge

01veebruar
Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)
Koolitus toimub 01. veebruar 2024 Säreveres
Koolitaja: Kaja Marrandi
Koolituse hind 80 eur.


Koolitusele registreerimine toimub SIIT


PS! Koolitus on mõeldud  kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks!

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

06veebruar
Taimekaitsevahendite turustaja aluskoolitus (8 t)

Taimekaitsevahendite turustaja aluskoolitus (8 t)
Koolitus toimub 06. veebruar 2024 Säreveres
Koolitaja: Kaja Marrandi
Koolituse hind 87 eurot


Koolitusele registreerimine toimub SIIT


Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

06veebruar
UUS! Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus vene keele baasil (260 t)

Koolitus algab Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas 06. veebruar 2024. aasta. Edasised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga.

 

Anna oma soovist meile varakult teada ja registeeri edasise info saamiseks SIIN

 

Sihtgrupp:  Eesti keelt õppida soovivad isikud, kes valdavad eesti keelt vähesel määral ja soovivad keeleoskust arendada.

 

Eesmärk: Koolituse tulemusel õppija mõistab ja kasutab eesti keelt nii kõnes kui kirjas A2- tasemel ja keelekasutaja on ette valmistatud eesti keele A2-taseme eksamiks.

 

Õppe sisu:

Auditoorne õpe 200 ak tundi: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisharjutused, suuline vestlus, dialoogid. Auditoorses õppes on põhirõhk sõnavara laiendamisel, kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatika seaduspärasuste selgitamisel.

 

Iseseisev töö 60 ak tundi: sõnavara õppimine, grammatikaharjutused ja kirjalikud loovtööd; loetakse lihtsamaid ajakirjandustekste ning praktiseeritakse kõnekeelt eesti keele kandjatega. A2-taseme eesti keele kursusel arendatakse nelja osaoskust: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine.

 

Koolitaja: Igor Kotjuh

Tartu Ülikool 2009.a filosoofiateaduskond, soome-ugri keeleteadus (bakalaureusekraad). Tallinna Ülikool 2020.a humanitaarinstituut, kirjandusteadus (magistrikraad). Eesti keele õpetamise kogemus alates 2005.a (eratunnid, haridusasutused, keeltekoolid). Järvamaa Kutsehariduskeskuse eesti keel võõrkeelena vene keele baasil koolitaja alates 2022.a.

 

Koolituse hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 1350 eurot. 

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida. 

 

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

 

Sulge

12veebruar
Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Koolitus toimub 12. veebruar - 14. veebruar 2024
Koolitajad: Kaja Marrandi, Marek Kõbu

Koolitust rahastab PRIA. 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA koolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, turustamise, põllumajandusmaa hooldamise,  põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise,  sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.


Koolitusele registreerimine toimub SIIT

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

15veebruar
Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)
Koolitus toimub 15. veebruar 2024 Säreveres
Koolitaja: Kaja Marrandi
Koolituse hind 80 eur.


Koolitusele registreerimine toimub SIIT


PS! Koolitus on mõeldud  kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks!

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

20veebruar
Esmaabiandja koolitus (16 t)

20. ja 21. veebruaril toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas 16-tunnine esmaabiandja koolitus.


Tule ja saa teada, kuidas osutada kannatanule esmaabi õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigestusseisundite korral.


Koolituse sihtgrupp:
Ettevõtete esmaabiandjad, mootorsõiduki juhiloa ja relvaloa taotlejad, lapsehoidjad, treenerid jm elukutsete esindajad, kellel on esmaabi koolitus kohustuslik. Teised huvilised, kellel on vajadus esmaabi osutada.

Koolituse läbinu:

 • Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega;
 • Valdab kaasaaegseid esmaabi põhivõtteid;
 • Hindab situatsioone ja valdab tegutsemise algoritme äkkhaigestumiste ja traumade korral s.h. suurõnnetuste korral;
 • Kaasab teisi inimesi esmaabiandmisse õnnetuste ja äkkhaigestumiste korral.

 

Koolituse hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 100 eurot.

 

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

 

Sulge

21veebruar
Esmaabiandja täienduskoolitus (8 t)

21. veebruaril toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas 8-tunnine esmaabiandja täienduskoolitus.

 

Tule ja saa teada, kuidas osutada kannatanule esmaabi õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigestusseisundite korral.

 

Koolituse sihtgrupp:
Ettevõtete esmaabiandjad, mootorsõiduki juhiloa ja relvaloa taotlejad, lapsehoidjad, treenerid jm elukutsete esindajad, kellel on esmaabi koolitus kohustuslik. Teised huvilised, kellel on vajadus esmaabi osutada.

Koolituse läbinu:

 • Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega;
 • Valdab kaasaaegseid esmaabi põhivõtteid;
 • Hindab situatsioone ja valdab tegutsemise algoritme äkkhaigestumiste ja traumade korral s.h. suurõnnetuste korral;
 • Kaasab teisi inimesi esmaabiandmisse õnnetuste ja äkkhaigestumiste korral.

 

Koolituse hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 78 eurot.

 

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

 

Sulge

26veebruar
Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Koolitus toimub 26.-28. veebruar 2024
Koolitajad: Kaja Marrandi, Marek Kõbu

Koolituse hind 185 eurot


Koolitusele registreerimine toimub SIIT

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

29veebruar
Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)

Koolitus toimub 29. veebruar 2024 Säreveres
Koolitaja: Kaja Marrandi
Koolituse hind 80 eur.
Koolitusele registreerimine toimub SIIT
PS! Koolitus on mõeldud  kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks!

Täiendav info:
koolitusjuht
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

04märts
Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Koolitus toimub 04.-06. märts 2024
Koolitajad: Kaja Marrandi, Marek Kõbu

Koolituse hind 185 eurot


Koolitusele registreerimine toimub SIIT

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

21märts
Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)

Koolitus toimub 21. märts 2024 Säreveres
Koolitaja: Kaja Marrandi
Koolituse hind 80 eur.
Koolitusele registreerimine toimub SIIT
PS! Koolitus on mõeldud  kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks!

Täiendav info:
koolitusjuht
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

 

Sulge

01aprill
Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Koolitus toimub 01.-03. aprill 2024
Koolitajad: Kaja Marrandi, Marek Kõbu

Koolituse hind 185 eurot


Koolitusele registreerimine toimub SIIT

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

01aprill
Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks (260 t)

01. aprill 2024 algab Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha ehitusmajas järjekordne tasuline koolitus „Väljaõpe 3.taseme korstnapühkija tööks“ (260 t).

 

- I õppesessioon 1.-5. aprill 2024.a

- sellele järgneb praktika töökeskkonnas vähemalt tase 4 korstnapühkija juhendamisel

- II õppesessioon septembri esimeses pooles

- kutseeksam toimub 25. septembril 2024.a.

 

Koolituse maksumus on 1647 eurot (80 t teooriat + 180 t praktikat)  Kokkuleppel korraldajaga on koolituse eest võimalik tasuda osade kaupa (igaühele sobiv maksegraafik)

Koolitajad on Margo Lempu, Hillimar Heinroos, Ivar Kohjus, Maili Rannas, Elo Kadastik.

 

Täpsema koolituse õppekavaga saab tutvuda SIIN 

Koolitusele saab registreerida SIIN.

 

Lisainfo:
Gärt Oselin, koolitusjuht
gart.oselin@jkhk.ee / 515 5611

Sulge

08aprill
Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Koolitus toimub 08.-10. aprill 2024
Koolitajad: Kaja Marrandi, Marek Kõbu

Koolituse hind 185 eurot


Koolitusele registreerimine toimub SIIT

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

20aprill
Tõstukijuhi koolitus (20 t)

Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere ja Paide õppekohas toimub 20. ja 26. aprillil tõstukijuhi koolitus.

 

20. aprillil  toimub koolitus Särevere õppekohas ja 26. aprillil Paide õppekohas.

 

Kursuse maht: 20 akadeemilist tundi, millest 6 tundi on teooria ja 14 tundi praktiline õpe.

 

Hind ühele osalejale on koos käibemaksuga 671 eurot.

 

Koolituse läbinutele väljastame fotoga plastiktunnistuse.

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

 

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE

 

Sulge

25aprill
Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t)

Koolitus toimub 25. aprill 2024 Säreveres
Koolitaja: Kaja Marrandi
Koolituse hind 80 eur.
Koolitusele registreerimine toimub SIIT
PS! Koolitus on mõeldud  kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks!

Täiendav info:
koolitusjuht
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

 

Sulge

02mai
UUS! Tuletöö tegemise koolitus (8 t)

Võta meiega julgelt ühendust, kui soovid koolitusel osaleda või ettevõttele/asutusele koolitust tellida.  

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid:

Gärt Oselin, koolitusjuht


gart.oselin@jkhk.ee / telefon taskus +372 5155611

Sulge

06mai
Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Koolitus toimub 06.-08. mai 2024
Koolitajad: Kaja Marrandi, Marek Kõbu

Koolituse hind 185 eurot


Koolitusele registreerimine toimub SIIT

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

14mai
UUS! Tehisintellekti rakendamise võimalused tervishoiuteenuste osutamisel (24 t)

Koolitus toimub Paide õppekohas 14.mai, 22. mai ja 31. mai. 

 

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ raames.

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

Sulge

25mai
AutoCad Civil 3D baaskursus (40 t)

Koolitus toimub Särevere õppekohas 25. mai, 26. mai, 1. juuni ja 2. juuni 2024.

Täpsema koolituse õppekavaga saab tutvuda SIIN. 

Koolitajaks on Karl Aruste.

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ raames.

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN.

Registreeri kohe ja tule õppima AutoCad Civil 3D-d!

Lisainfo: koolitusjuht Ruth Türk / ruth.turk@jkhk.ee / telefon 53292188

Sulge

27mai
UUS! Tõhus digiturundus väikeettevõttes (32 t)

Koolitus toimub Paide õppekohas 27. mai, 29. mai, 10. juuni ja 12. juuni

 

Sihtgrupp : E-kaubanduse spetsialistid (tehniline spetsialist, digitaalsete kliendisuhete juht, ekaubanduse operaatorid, müügiassistendid, turundusspetsialistid ja -assistendid jne), kelle oskused on aegunud ja kes vajavad nüüdisaegseid teadmisi süsteemsest ja tõhusast internetiturundusest. Samuti täiskasvanud, kes vastutavad ettevõttes turundustegevuste eest sotsiaalmeedias ja vajavad teadmisi digiturunduse planeerimiseks.

 

Õppe sisu: 

Auditoorne töö (24 t)

Turundus - põhimõisted ja turundustegevused, klient 1 AK

Ettevõtte sihtgrupid ja turundusstrateegiad, kanalid 1 AK

Toote ja/või teenuse info 1 AK

Sihtrühmade ja -turu analüüs 1 AK

Digiturundus- ja müügikanalid 2 AK

Sotsiaalmeedia kanalid: FB, Instagram jt 5 AK

Sotsiaalmeedia analüütika 1AK

Videoturundus 2 AK

Sisu loomine, hea postitus, sisuturundus 2 AK

Veebileht 2 AK

SEO turundus 2 AK

Google ettevõtteprofiil 1 AK

Turundusplaan 2 AK

Tehisintellekt 1 AK

Praktiline töö (8 t)

Turundusplaani koostamine 4 AK

Turundusstrateegia loomine digiturunduses 2 AK

Lööva postituse loomine 1 AK Persoona loomine 1AK

 

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ raames.

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

Sulge

27mai
Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t)

Koolitus toimub 27.-29. mai 2024
Koolitajad: Kaja Marrandi, Marek Kõbu

Koolituse hind 185 eurot


Koolitusele registreerimine toimub SIIT

Täiendav info:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

Sulge

28mai
UUS! Tehisintellekti kasutamine ja võimalused igapäevatöö tõhustamiseks (24 t)

Koolitus toimub Paide õppekohas 28. mai, 31. mai, 6. juuni ja 11. juuni

 

Sihtgrupp: Täiskasvanud õppijad, kes vajavad teadmisi ja oskusi tehisintellektist ning otsivad võimalusi oma töövoogude optimeerimiseks, tööprotsesside parandamiseks ja tõhustamiseks tehisintellekti sh ChatGPT ja Google Gemini abil.

 

Õppe sisu: 

Auditoorne töö (8 t) vaheldub praktilise tööga (16 t)

ChatGPT kasutamine suhtluse haldamiseks ja optimeerimiseks. 

Tõhusate koosolekute korraldamine tehisintellekti abiga. 

Kommunikatsiooni tõhustamine ja parendamine tehisintellekti abil. 

Igapäevatöö optimeerimine ja tõhustamine AI-tehnoloogiate abil. 

Standardsete tööprotseduuride (SOP) loomine ja haldamine. 

Tehisintellektiga virtuaalsete ekspertide loomine. 

Tehisintellekti teoreetilised alused ja praktilised rakendused igapäevatöös. 

AI-ga seotud riskid ja eetilised kaalutlused. 

Efektiivne suhtlus AI-süsteemidega.

 

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ raames.

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

 

Sulge

03juuni
Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus

03.-05. juuni 2024 toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas 24-tunnine koolitus "Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus"!

 

Koolituse läbinu:

-omab ülevaadet mootorsõidukite kliimaseadmetest, nendele kehtivatest nõuetest, hooldusest ja käitlemisest.

-kontrollib, hooldab ja remondib kliimaseadmeid ning vahetab nende komponente, järgides keskkonna- ja käitlemisalaste õigusaktides sätestatut gaaside käitlemisel

-hindab mootorsõidukite kliimaseadmete tehnilise seisukorra vastavust kehtivatele tehnilistele nõudmistele

-tunneb keskkonnasõbralikke töövõtteid süsteemi paigaldamise, hoolduse, teenindamise ja külmutusaine kokkukogumise käigus

-kasutab digitehnoloogilisi programme

 

Koolitajaks on Urmas Mikola.

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ raames.

Täpsema koolituse õppekavaga saab tutvuda SIIN. 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN.

Ära lase oma teadmistel seista paigal, vaid astu järgmine samm ja liitu meie koolitusega juba täna!

Lisainfo: koolitusjuht Ruth Türk / ruth.turk@jkhk.ee / telefon 53292188

Sulge

08juuni
Järvamaa kutseõppeasutuste vilistlaste kokkutulek

On aeg taas kokku tulla ja meenutada oma kooliaegu ning luua uusi mälestusi koos endiste kursusekaaslastega

 

Kokkutulek toimub 8. juunil 2024.

 

Kus toimub? Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide ja Särevere õppekohtades.

 

Kellele? Ootame kõiki tänase kooli eelkäijaid!


Oodatud on kõik Järvamaa kutsehariduskeskuse, Paide kutsekeskkooli, Türi tehnika- ja maamajanduskooli, Järva-Jaani kutsekeskkooli, Põltsamaa ametikooli ning nende eelkäijate vilistlased ja töötajad.

 

Koolide nimemuutuste ja ühinemiste kohta leiad ülevaate SIIT.
 

AJAKAVA

 

PAIDES

 • 11.00 Registreerimine (peaukse juures fuajees)

 • 11.00-19.00 Võimalus tutvuda õppekohaga

 • 11.00-19.00 Logistika ladu - toimuvad erinevad võitlused

 • 12.00-16.00 Pakume sööklas kokkutuleku suppi (käepaelaga tasuta). Võimalus osta karbonaadi

 • 12.00-18.00 Fotoboks (fuajees, tasuta)

 • 12.00-21.00 Kohvik (tasumine ainult sularahas)

 • Menüüs soolased ja magusad küpsetised, sekserid, salatid, külmad ja kuumad joogid

 • 12.30 Avaaktus lipuplatsil

 • 14.00-16.00 Kohtumised praeguste ja endiste õpetajatega

 • 19.00—21.00 Salongiõhtu meeleolumuusikaga — Lembit Saarsalu (saksofon) ja Risto Iljas (klaver)

 

SÄREVERES

 • 12.00-16.00 Pakume sööklas kokkutuleku suppi (käepaelaga tasuta)

 • 13.45 Kogunemine rongkäiguks (talli juures)

 • 14.00 Avaaktus

 • 16.00-20.00 Pildistamine peahoone fuajees

 • 19.00 Muusikat teeb Veigo Kaaret

 • 20.00 Tantsuks mängib peoansambel Sleepwalkers

 • 02.00 Peo lõpp

 

Mõis

 • 11.00-19.00 Kohvik, näitus
 • Pakume soolast ja magusat kooki, salatit ja jooki
 • 15.00 Paide Muusikakooli lõõtspilliansambel

 

Ehitusmaja

 • 10.00-13.30 ja 15.00-17.00 Võimalus proovida/võistelda simulaatoril puistematerjali laadimisel kallurikasti

 

Teedeehituse polügon

 • 10.00-13.30 ja 15.00-18.00 2D ja 3D masinautomaatika ning Leica seadmete tutvustamine. Kohal THEK Tehnika esindaja. Puistematerjali mahu määramise võistlus
 • 11.00-12.30 Andres Muru juhendamisel proovisõit traktoriga Lanz Buldog (1925)

 

Tehnikamaja hoov

 • 11.00-13.30 ja 15.00-17.00 Vigursõit Võidusõiduautode/ Põllumajandustehnika näitus

 

Tall

 • 12.00-13.30 Valjaste kokkupanek aja peale Hobuste märgiste tundmine Luustiku tundmine skeletil

 

Laut

 • 12.00-13.30 ja 15.00-16.00 teid ootab Kristjan Reino

 

Täispilet: 30 € (kokkutuleku toimumise päeval, 08.06.24)
Toetajapilet: 50 €

 

Ära jäta võimalust kasutamata! Võtke ühendust endiste kursusekaaslastega ja saame kokku!  Lõpetanute kohta saan infot siit lehelt.

 

Kokkutulekul näeme! 

Sulge

12juuni
Taimekaitsevahendite turustaja aluskoolitus (8 t)

Selle kevade viimane võimalus on osa võtta 12. juuni 2024 toimuvast 8 tunnisest TAIMEKAITSEVAHENDITE TURUSTAJA ALUSKOOLITUSEST Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas!

Koolitusel õpid tundma erinevaid taimekaitsevahendeid, nende kasutamist ja mõju keskkonnale. Saad teadmised ka seadusandlusest ja regulatsioonidest, mis puudutavad taimekaitsevahendite turustamist.

Koolituse järgselt väljastab Põllumajandus- ja Toiduamet vajaliku tunnistuse, mis lubab koolituse läbinutel taimekaitse vahendeid müüa.

Taimekaitsevahendite turustaja aluskoolitus toimub kontaktõppena.

Koolitajaks Kaja Marrandi ja koolituse hind on 87 eurot.

Koolitusele saab eelnevalt registreerida SIIN.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN.

Ära jää koolitusest ilma ja registreeru kohe! 

Oled väga oodatud!

Lisainfo: koolitusjuht Ruth Türk / ruth.turk@jkhk.ee / telefon 53292188

Sulge
Aasta 2024
täna, 25.juuni
27august
Taastava põllumajanduse aluskoolitus (32 t)

27. august 2024 algab Järvamaa Kutsehariduskeskuses Särevere õppekoha 32-tunnine kursus "Taastava põllumajanduse aluskoolitus".

Koolituse tulemusel õppija omandab teadmised taastava põllumajanduse põhimõtetest, mulla funktsionaalsest toimimisest, mulla toiduvõrgustikust, süsinikust mullas ja erinevatest taastava põllumajanduse praktikatest looma- ja taimekasvatuses.

Sihtgrupiks on põllumajandussektoris tegutsevad ettevõtjad või valdkonda sisenevad alustavad ettevõtjad.

Koolituspäevadeks on 27. august, 28. august, 07. september ja 08. september.

Koolitajateks on Kristjan Reino, Marian Nummert ja Oliver Nuut.

Koolitust rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastuse NextGenerationEU vahendite „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ raames.

Täpsema koolituse õppekavaga saab tutvuda SIIN.

Koolitusele saab eelnevalt registreerida SIIN.

Registreeri end meie taastava põllumajanduse aluskoolitusele juba täna ja hakka oma põllumajandusettevõttega edasi liikuma!

Lisainfo: koolitusjuht Ruth Türk / ruth.turk@jkhk.ee / telefon 53292188

Sulge

02september
UUS! Lapsehoidja täienduskoolitus (120 t)

Koolitus algab Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas eeldatavasti sügisel. Edasised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga.

 

Anna oma soovist meile varakult teada ja registeeri edasise info saamiseks SIIN

 

Õppe sisu: 

Auditoorne töö (80 t) hõlmab nii teoreetilist õpet kui ka praktilisi harjutusi.

 

I Lapsest lähtuv turvaline, loov ja mänguline kasvukeskkond. (8 t)

- Turvalise, hooliva ja salliva keskkonna kohandamine või loomine. Laste iseseisvuse kasvatamine, loovuse väärtustamine ja mängu juhendamine. Vaimne ja füüsiline tervis. Austavad suhted. Ruumi kujundamine, disain, keskkonnamüra ja mürasaaste, valgus.

II Riikliku õppekava rakendamine. (8 t)

- Üldoskused. Keel ja kõne. Eesti keel teise keelena. Matemaatika. Keskkond ja mina. Liikumine. Muusika. Kunst. Digipädevused, ettevõtluspädevused. Tervise edendamine.

III Tegevuste planeerimine, läbiviimine ja analüüs. (8 t)

- Tegevuste planeerimine ja ressursside valik (aeg, vahendid, materjalid). Üleplaneerimine ja alaplaneerimine. Eakohased tegevused ja vahendid. Tegevuse dokumenteerimine ja analüüs.

IV Lapsehoidja kutse-eetika. Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga. (16 t)

- Kutse-eetika põhimõtted. Konfidentsiaalsus-ja kutse-eetikanormidest lähtumine töötades lapsevanema ja erivajadusega lapsega. Suhtlemise baasoskused. Eneseareng. Eneseanalüüs.

V Erivajadused, erivajaduste põhjused ja raskusastmed. (16 t)

- Arengulised ja hariduslikud erivajadused. Abivahendite liigid ja kohandamine. Alternatiivkommunikatsioon. Muusika, kunsti ja loovtegevuste kasutamine alternatiivkommunikatsiooni võimalusena. Lapse arengupotentsiaali märkamine ja tugevuste toetamine (õppe)tegevustes.

VI Esmaabiandja koolitus (16 t)

- Abivajaja tervisliku seisundi hindamine. - Esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades lapse tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust. - Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal. - Praktiline esmaabi ülesanne.

VII Majapidamis- ja korrastustööd (8 t) - Majapidamis-, puhastus- ja korrastustööde planeerimine ja läbiviimine. - Olmehügieen. Olmeparasiidid ja nende hävitamine. - A-ja antiseptika, kätehügieen, pindade puhastus ja desinfektsioon

Õppetegevuse käigus lahendatakse kutse taastõendamisel hinnatavaid I etapi e-testi küsimusi ja II etapi situatsioonülesandeid.

 

Iseseisev töö (40 t) - Eneseanalüüsi protsess. Portfoolio koostamine. Toetab kutse taotlemisel toimuva e-testi sooritamist ja situatsioonülesannete lahendamist.

 

Koolituse hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 1098 eurot. Kokkuleppel korraldajaga on koolituse eest võimalik tasuda osade kaupa. Igaühele sobiv maksegraafik!

Lisaks uuri võimalusi Töötukassast koolitustoetuse saamiseks SIIT

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida. 

 

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

 

Sulge

02september
Kogemusnõustaja baaskoolitus (202 t)

Koolituse ajavahemik on planeeritud sügis 2024 - kevad 2025.

Koolitus toimub Paide õppekohas.

 

Õppe alustamise tingimused

 

Motivatsioonikiri, mis sisaldab:

- isiklik kogemuslugu ja sellest taastumise kirjeldus

- põhjendus, miks soovid teha kogemusnõustaja tööd

- millises teemavaldkonnas soovid kogemusnõustaja tööd tegema hakata.

 

Motivatsioonikiri on alusdokument, mille põhjal viime läbi koolitusele eelneva eelintervjuu.

 

Soov töötada inimestega ja valmisolek teistele inimestele taastumise protsessis toeks olla.

 

Kogemusnõustajale sobivad isiksuseomadused on empaatiavõime, paindlikkus ja erinevustega arvestamine, oskus kuulata ja suhelda siiralt, oskus luua usaldusväärne õhkkond ja olla ise usaldusväärne.

 

Õppe eesmärk:

Koolituse tulemusel õppija jõustab, juhendab, motiveerib ja nõustab abivajajat toimetulekul igapäevases elukeskkonnas, seejuures ennast ja abivajajat kahjustamata ja läbipõlemist vältivalt.

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

 

Kursuse hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 1995 eurot. NB! Töötav puudega inimene saab Sotsiaalkindlustusametist taotleda täienduskoolitustoetust tööalase enesetäiendamise eesmärgil. Vaata lähemalt SIIT

 

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

Sulge

02september
Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (26 t)

26-tunnine kursus toimub septembris Paide õppekohas. 

 

Sihtrühm: Lastega töötavad spetsialistid, tugiisikud jt, kes puutuvad igapäevatöös kokku erivajadustega lastega ja noorukitega ja nende peredega ning vajavad täiendavaid teadmisi erivajaduse märkamiseks ja probleemiga tegelemiseks ja võimalikeks lahendusvariantideks.

 

Õppe sisu:

Auditoorne töö (12 t)

- Sissejuhatus erivajadustesse;

- Erivajaduste terminoloogia ja liigitus. Kognitiivne ja sotsiaalne areng, käitumisprobleemid;

- Sõnakuulelikkus või enesekaitse;

- Foobiad ja nende teke. Põgenemisstrateegiad;

- Kogemuspõhised meetodid ja võtted erivajadusega lapse arengu toetamiseks (3ak)

- Käitumisraskused või provotseeriv käitumine. Konfliktid;

- Õppeedukuse langus ja sellest tingitud käitumishäired. Mina-kaisted. Karistamise mõju;

- Märkamine ja kaasamine. Tunnustamine ja julgustamine. Aktiivne kuulamine;

- Suunavad ja parendavad tegevused lapse aitamisel. Nõustamispõhimõtted;

- Koostöö alused, eetilised põhimõtted. Kokkulepped ja piirid koostöös. Usaldus.

 

Praktiline töö (14 t)

- Temaatilise filmi vaatamine ja analüüs;

- Situatsioonülesanded igapäevatööst lähtuvalt.

 

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ raames.

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

 

Sulge

05september
Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t)

Koolitus toimub sügisel Paide õppekohas. Jälgige reklaami. 

 

Koolitusele on oodatud kõik huvilised, kes puutuvad kokku surma ja leinaga ja vajavad täienduskoolitust emotsionaalselt keerukate olukordade lahendamiseks ja teadmisi kriisitööst.

 

Koolituse sisu:

Auditoorne töö (28 t)

- oma elu kokkuvõtva inimese olukord ja vajadused

- surma ja suremisega seotud hoiakud ja nende kujunemine

- töö surijaga, väärikas surm

- elust lahkumise protsessi mõju peresuhetele ja abistavale personalile, surmateate edastamine vastavalt olukorrale

- suhtlemine parandamatu haige või sureva inimese ja tema perega, lähedastega

- surnuga seotud käitumisjuhised ja põhihoiakud

- lein ja inimeste tavapärased reaktsioonid, leinafaasid, laste lein, leinas inimese abistamine

- kriisi mõiste, olemus, liigid ning faasid ja nende käsitlemine, kriisiabi üldised põhimõtted

- käitumine kriisis inimesega ja tema toetamine, kriisisolijaga suhtlemise põhitehnikad (aktiivne kuulamine ja sekkumine)

- suitsiid

- abistava personali toimetuleku võimalused emotsionaalselt keerukate olukordadega ja enese taastamise võimalused, eneseabi töös kriisis kliendiga

- hingehoid elukaare erinevates etappides (lapsed, noored, pered, eakad)

 

Praktiline töö (12 t)

- leinajuhtumi lahendamine

- arengukriiside (ja traumaatiliste kriiside) analüüs enda näitel (elukaar)

 

Hind ühele osalejale koos käibemaksuga on 305 eurot.

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreeruda.

 

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

Sulge

16september
Tugiisiku koolitus (sh esmaabiandja koolitus) (260 t)

Alustame koolitusega Paide õppekohas 16. septembril.

Õppima on oodatud täiskasvanud huvilised, kes töötavad või soovivad tööle asuda erinevas vanuses ja erinevate toimetulekuraskustega isikute tugiisikuna, lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina või abiõpetajana sh abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisikuna, rahvusvahelise kaitse saajaga, sõltuvushäirega isiku, toimetulekuraskustes isiku/pere või väärkoheldud isiku tugiisikuna.

 

Kursuse läbinud õppija määratleb ja arendab ennast tugiisikuna, kes kasutab oma teadmisi ja praktilisi oskusi erialases töös, abistab, nõustab ja juhendab inimest igapäevases elukeskkonnas, lähtuvalt kliendi sotsiaalsetest oskustest ja tegevusvõimest. Koolitus on ettevalmistus sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 tugiisiku spetsialiseerumistele kutseeksami sooritamiseks.

 

Õppe maht 260 tundi, millest 164 tundi on auditoorne kontaktõpe, 80 tundi juhendatud praktika ettevõttes ja iseseisev töö 16 tundi. Koolituse kogumaht sisaldab 16 tundi esmaabi väljaõpet.

 

Õppe sisu: 

* Üldteadmised sotsiaalhoolekandest ja kutset läbiv kompetents.

* Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine.

* Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine.

* Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes.

* Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda.

* Toetamine asjaajamise ja võrgustikutöö korraldamisel.

* Töö erinevate sihtgruppidega.

* Esmaabiandja koolitus.

* Juhendatud praktika töökeskkonnas (80 t) ja praktika kaitsmine.

* Iseseisev töö - Juhtumianalüüsi koostamine (16 t).

 

Koolituse hind ühele osalejale on 2473 eurot. Kokkuleppel korraldajaga on koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa (igaühele sobiv maksegraafik). 

 

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida.

 

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

 

Registreerin koolitusele SIIT

 

Sulge