Õppetöö

Riigieksamid

Riigieksamite korraldamise erisused 2019/2020. õppeaastal


Tulenevalt Covid-19 viiruse levikust Eestis on Vabariigi Valitsus ja Haridus- ja Teadusministeerium  4. mail. 2020 kiitnud heaks gümnaasiumi lõpetamise ja riigieksamite korraldamise erisused 2019/2020 õppeaastal.

Riigieksamite ajad on järgmised:  

1) eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020. a;  

2) matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020. a. 

Inglise keele riigieksamit 2020. a kevadel ei toimu.  

Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik

  1. Kui õpilane ei soovi 2020. a ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis on tal võimalik saata oma riigieksami tühistamise soov aadressile: innove@innove.ee hiljemalt 11. maiks 2020. E-kirjas palume õpilasel märkida oma täisnimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta soovib loobuda.  
  2. Kui õpilane soovib riigieksamit sooritada, siis pole vaja midagi teha, sest tema andmed on juba Eksamite Infosüsteemis olemas. SA Innove edastab õpilasele eksami toimumise aja ja koha e-posti teel hiljemalt 7 päeva enne eksami toimumist. 

Eksamikorralduse erisused ja eksamiruumid
Ühes eksamiruumis võib olla eksaminande arvestusega, et nad saaksid istuda ühekaupa üksteist häirimata ja arvestades nakatumise maandamiseks vajalikku distantsi 2 meetrit
(2-meetrine distants peab olema nii laudade kui ka lauaridade vahel). 

Kaitsevahendite kandmine riigieksamite ajal
Koolid varustatakse eksamite läbiviimiseks desinfitseerimisvahendite ja maskidega. Maskide kandmisel tuleb lähtuda eksamite ajal kehtivatest tervisekaitsenõuetest.

Riigieksamite tulemused 
Riigieksamitulemused on teada hiljemalt 30. juunil 2020.a, õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1. juulil 2020. a.  

Lisaeksamid  
2020. aasta kevadel läbi viidavate riigieksamite lisaeksamid korraldatakse 2020/2021. õppeaasta esimesel poolaastal. 

Lisaeksamil osalemiseks tuleb õpilasel registreerida ennast eksamile EIS-s
https://eis.ekk.edu.ee/eis  perioodil 6. juuni - 17. juuli 2020.

Täiendavat teavet riigieksamite kohta leiab: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/

Koolipoolne kontaktisik: Reelika Lippur (reelika.lippur@jkhk.ee, tel. 5194 5300)

Meelespea
· Eksami toimumise päeval olla kohal vähemalt 30 minutit enne eksami algust.

· Eksamile minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass, autojuhiluba või ID-kaart). Selleta eksamit sooritada ei saa.

· Eksamiruumi võib kaasa võtta vajalikud ravimid ja kohase joogi-söögi, mille tarbimine ei sega teisi – ei lõhna tugevalt ega tekita müra (nt lubatud väike šokolaad, puhastatud puuviljalõigud jms, kui keelatud hamburger, krõpsud jms). Muid isiklikke esemeid eksamil kaasas olla ei tohi.

· Eksaminandil võib eksamiruumis olla  kaasas isiklik kuni 200 ml pudel käte puhastusvahendit. Pudelit ei jagata teistega ning see peab olema nähtaval kohal laua peal kogu eksami aja. Eksaminand desinfitseerib käsi vastavalt enda vajadusele.  

· Riigieksamile ei tohi tulla isik, kellel on haigussümptomid (madal palavik, väike kinnine köha, peavalu, lihasvalu).

· Eksaminandidel pole maski kandmine eksami ajal vajalik. See võib olla vajalik ruumi  sisenemisel, eksami vaheajal ja ruumist väljumisel.  

· Eksaminandil pole kummikinnaste kandmine eksami ajal vajalik, sest ta puutub kokku ainult enda eksamitööga. Eksaminand desinfitseerib käsi vastavalt enda vajadusele. 

· Eesti keele eksamil on lubatud kasutada õigekeelsussõnaraamatut (edaspidi ÕS). Õpilane võib võtta oma ÕSi. ÕSi ei jagata eksami ajal teiste kasutajatega. ÕSi kasutamine on võimalus, mitte kohustus.

· Matemaatika eksamile võib kaasa võtta ka joonlaua ja taskuarvuti (mis ei ole programmeeritav ja ei sisalda teksti)

· Nii töö mustandit kui ka puhtandit on lubatud kirjutada ainult musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga. Harilikku pliiatsit või muuvärvilisi tinte kasutada ei tohi, ka pole lubatud pliiatsiga kirjutatud teksti tindiga üle kirjutada. Nii esitatud vastused loetakse veaks. Harilikku pliiatsit võib kasutada jooniste tegemiseks matemaatika eksamil. Eksamile on soovitav kaasa võtta rohkem kui üks kirjutusvahend – juhuks, kui esimene tühjaks saab.

· Kui kirjutades läheb midagi valesti, siis tuleb maha tõmmata terve sõna, sümbol või number ja kirjutada uuesti. Korrektuurivahendeid kasutada ei ole lubatud.

· Kirjutada tuleb selge käekirjaga, sest loetamatud kohad arvestatakse veaks.

· Eksamiruumi pääseb nimekirja alusel juba enne ametliku eksamiaja algust.

·  Eksami ajal eksamiruumist välja minna ei tohi. Erandkorras saab väljuda vaid vältimatu vajaduse korral ning ainult koos saatjaga eksamikomisjonist. Ruumist väljumisel tuleb pooleli olev eksamitöö anda komisjonile, kes märgib sellele äraoleku aja.

·  Kui eksamitöö on lõpetatud, tuleb kirjutada nii eksamitööle kui ja vastuselehele oma eksamitöö kood. Koodi ütleb eksamikomisjon. Seejärel tuleb töö üle anda eksamikomisjonile ja kirjutada allkiri eksamitöö üleandmise lehele. Pärast seda võib eksamiruumist lahkuda.

Edu eksamil!

Küsimuste korral palun pöörduda koolipoolse riigieksamite koordinaatori poole: Reelika Lippur ( reelika.lippur@jkhk.ee, tel. 5194 5300)

Tulenevalt Covid-19 viiruse levikust Eestis on Vabariigi Valitsus ja Haridus- ja Teadusministeerium  4. mail. 2020 kiitnud heaks gümnaasiumi lõpetamise ja riigieksamite korraldamise erisused 2019/2020 õppeaastal.

Riigieksamite ajad on järgmised:  

1) eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020. a;  

2) matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020. a. 

Inglise keele riigieksamit 2020. a kevadel ei toimu.  

Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik


  1. Kui õpilane ei soovi 2020. a ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis on tal võimalik saata oma riigieksami tühistamise soov aadressile: innove@innove.ee hiljemalt 11. maiks 2020. E-kirjas palume õpilasel märkida oma täisnimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta soovib loobuda.  
  2. Kui õpilane soovib riigieksamit sooritada, siis pole vaja midagi teha, sest tema andmed on juba Eksamite Infosüsteemis olemas. SA Innove edastab õpilasele eksami toimumise aja ja koha e-posti teel hiljemalt 7 päeva enne eksami toimumist. 

Eksamikorralduse erisused ja eksamiruumid
Ühes eksamiruumis võib olla eksaminande arvestusega, et nad saaksid istuda ühekaupa üksteist häirimata ja arvestades nakatumise maandamiseks vajalikku distantsi 2 meetrit
(2-meetrine distants peab olema nii laudade kui ka lauaridade vahel). 

Kaitsevahendite kandmine riigieksamite ajal
Koolid varustatakse eksamite läbiviimiseks desinfitseerimisvahendite ja maskidega. Maskide kandmisel tuleb lähtuda eksamite ajal kehtivatest tervisekaitsenõuetest.

Riigieksamite tulemused 
Riigieksamitulemused on teada hiljemalt 30. juunil 2020.a, õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1. juulil 2020. a.  

Lisaeksamid  
2020. aasta kevadel läbi viidavate riigieksamite lisaeksamid korraldatakse 2020/2021. õppeaasta esimesel poolaastal. 

Lisaeksamil osalemiseks tuleb õpilasel registreerida ennast eksamile EIS-s
https://eis.ekk.edu.ee/eis  perioodil 6. juuni - 17. juuli 2020.

Täiendavat teavet riigieksamite kohta leiab: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/

Koolipoolne kontaktisik: Reelika Lippur (reelika.lippur@jkhk.ee, tel. 5194 5300)

Meelespea
· Eksami toimumise päeval olla kohal vähemalt 30 minutit enne eksami algust.

· Eksamile minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass, autojuhiluba või ID-kaart). Selleta eksamit sooritada ei saa.

· Eksamiruumi võib kaasa võtta vajalikud ravimid ja kohase joogi-söögi, mille tarbimine ei sega teisi – ei lõhna tugevalt ega tekita müra (nt lubatud väike šokolaad, puhastatud puuviljalõigud jms, kui keelatud hamburger, krõpsud jms). Muid isiklikke esemeid eksamil kaasas olla ei tohi.

· Eksaminandil võib eksamiruumis olla  kaasas isiklik kuni 200 ml pudel käte puhastusvahendit. Pudelit ei jagata teistega ning see peab olema nähtaval kohal laua peal kogu eksami aja. Eksaminand desinfitseerib käsi vastavalt enda vajadusele.  

· Riigieksamile ei tohi tulla isik, kellel on haigussümptomid (madal palavik, väike kinnine köha, peavalu, lihasvalu).

· Eksaminandidel pole maski kandmine eksami ajal vajalik. See võib olla vajalik ruumi  sisenemisel, eksami vaheajal ja ruumist väljumisel.  

· Eksaminandil pole kummikinnaste kandmine eksami ajal vajalik, sest ta puutub kokku ainult enda eksamitööga. Eksaminand desinfitseerib käsi vastavalt enda vajadusele. 

· Eesti keele eksamil on lubatud kasutada õigekeelsussõnaraamatut (edaspidi ÕS). Õpilane võib võtta oma ÕSi. ÕSi ei jagata eksami ajal teiste kasutajatega. ÕSi kasutamine on võimalus, mitte kohustus.

· Matemaatika eksamile võib kaasa võtta ka joonlaua ja taskuarvuti (mis ei ole programmeeritav ja ei sisalda teksti)

· Nii töö mustandit kui ka puhtandit on lubatud kirjutada ainult musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga. Harilikku pliiatsit või muuvärvilisi tinte kasutada ei tohi, ka pole lubatud pliiatsiga kirjutatud teksti tindiga üle kirjutada. Nii esitatud vastused loetakse veaks. Harilikku pliiatsit võib kasutada jooniste tegemiseks matemaatika eksamil. Eksamile on soovitav kaasa võtta rohkem kui üks kirjutusvahend – juhuks, kui esimene tühjaks saab.

· Kui kirjutades läheb midagi valesti, siis tuleb maha tõmmata terve sõna, sümbol või number ja kirjutada uuesti. Korrektuurivahendeid kasutada ei ole lubatud.

· Kirjutada tuleb selge käekirjaga, sest loetamatud kohad arvestatakse veaks.

· Eksamiruumi pääseb nimekirja alusel juba enne ametliku eksamiaja algust.

·  Eksami ajal eksamiruumist välja minna ei tohi. Erandkorras saab väljuda vaid vältimatu vajaduse korral ning ainult koos saatjaga eksamikomisjonist. Ruumist väljumisel tuleb pooleli olev eksamitöö anda komisjonile, kes märgib sellele äraoleku aja.

·  Kui eksamitöö on lõpetatud, tuleb kirjutada nii eksamitööle kui ja vastuselehele oma eksamitöö kood. Koodi ütleb eksamikomisjon. Seejärel tuleb töö üle anda eksamikomisjonile ja kirjutada allkiri eksamitöö üleandmise lehele. Pärast seda võib eksamiruumist lahkuda.

Edu eksamil!

Küsimuste korral palun pöörduda koolipoolse riigieksamite koordinaatori poole: Reelika Lippur ( reelika.lippur@jkhk.ee, tel. 5194 5300)