Täienduskoolituse õppetöö korraldus


 

1. Üldsätted

1.1    Järvamaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kool) täienduskoolituse (edaspidi kursus) korraldamise aluseks on kõik kehtivad täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktid (Täiskasvanute koolituse seadus), Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri ja teised seonduvad õigusaktid. 
1.2    Kursused toimuvad reeglina grupikoolitustena aastaringselt (kevadsemester ja sügissemester) vastavalt nõudlusele riikliku koolitustellimusena (RKT), tasulistena,  projektikoolitustena ning muudes vormides. Individuaalkoolitused ja moodulõpe tasemeõppest toimuvad põhjendatud vajaduse korral ning nende kohta sõlmitakse eraldi kokkulepped. Kursused toimuvad ka e-kursustena.
1.3    Kursuse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.4    Kool korraldab täienduskoolitust õppekavarühmades ja võtmepädevuste alal, kus koolil on olemas õppe läbiviimiseks vajalik õppekeskkond ja vajaliku kvalifikatsiooniga õpetajad. Õppekavade koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard ja kutse- või eriala riikliku või kooli õppekava või selle osa. Õppekavade koostamise aluseks võib olla ka tasulise kursuse tellinud isiku või ettevõtte koolitusvajadus.
1.5    Kui täienduskoolituse eesmärgiks on anda õppe läbinule õigus mingis valdkonnas tegutsemiseks või pädevustunnistuse saamiseks, märgitakse see õppekavas eesmärgina ning õppekava koostamisel arvestatakse teistes õigusaktides õppele seatud nõuetega.
1.6    Kursused viiakse läbi täienduskoolituse õppekava alusel, kus määratakse kindlaks kursuse sihtgrupp, õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks vajalikud nõuded, sisu ja pikkus. 
1.7    Õppekavad koostatakse õpiväljundipõhiselt. Õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid sõnastatakse nii, et nende alusel on võimalik hinnata õppekava läbinu kompetentse.
1.8    Kooli pakutavad kursused ja nende õppekavade lühiandmed on leitavad kooli veebilehel.
1.9    Eesti Töötukassa klientidele toimuvad kursused vastavalt Eesti Töötukassa reeglistikule.
1.10    Kursused toimuvad kooli direktori käskkirjaga kinnitatud õppekavade ning koolitusnimekirjade alusel. 
1.11    Käesoleva õppetöö korraldusega saab tutvuda kooli veebilehel  ning korda tutvustatakse õppijatele  iga kursuse alguses. Õppijad kinnitavad korraga tutvumist allkirjaga kursuse alguses.
1.12    Käesoleva korra mittetäitmisel on koolil õigus õppija koolituselt kõrvaldada.
1.13    Õppekava säilitatakse koolis kümme aastat.

2. Kursuste komplekteerimine

2.1    Kursused komplekteeritakse vastavalt tasuliste, riikliku koolitustellimuse (RKT), Töötukassa hanke korras tellitud, projektikursuste või muude kursustena.
2.2    Kursuste komplekteerimisel lähtutakse õppekavas sätestatud osavõtu tingimustest ja nõuetest.
2.3    Iga kursuse läbiviimise aluseks on kooli direktori käskkiri, millega kinnitatakse kursusel õppijate nimekiri.

3. Riikliku koolitustellimuse tasuta kursused

3.1    Riikliku koolitustellimuse (RKT) tasuta kursuseid rahastatakse haridus- ja teadusministri kehtestatud standardiseeritud ühikuhindade alusel. Tellimuse rahastamise tingimused ja kord sätestatakse haridus- ja teadusministri täiskasvanute tööalase koolituse RKT käskkirjas.
3.2    Osavõtu tingimused tööalase RKT tasuta kursustel:
3.2.1    RKT tasuta kursused on mõeldud täiskasvanud elanikkonnale, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud);
3.2.2    RKT tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides või ülikoolides tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal õppivad isikud;
3.2.3    RKT tasuta kursuste õppekoha saamise kriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine ja registreerumise järjekorra number;
3.2.4    RKT tasuta kursusele õppima asudes täidavad kõik osalejad vormikohase avalduse isikuandmetega ja kirjeldavad, kuidas nad plaanivad kursusel õpitut rakendada ning kuidas tõstab kursus nende tööalast konkurentsivõimet;
3.2.5    RKT tasuta kursusele õppima asudes on koolitataval kohustus osaleda õppetöös õppekavas ettenähtud mahus (kas vähemalt 70% või 80%). Igal koolituskorral osalemine fikseeritakse kursusel osaleja allkirjaga vastaval kohaolekulehel;
3.2.6    RKT tasuta kursuse lõppedes tuleb osalejal täita vormikohane tagasiside.

4. Tasulised kursused

4.1    Tasulistest kursustest võib osa võtta iga soovija.
4.2    Kursuse tasu kujuneb kursusel osaleda soovijaga hinnaläbirääkimiste teel ning võib sisaldada tasu kursuse, majutuse, transpordi, toitlustuse jmt eest.
4.3    Iga kursuse kohta koostab kool eelarve, mille kinnitab kooli direktor.
4.4    Tasulise kursuse eest tasumine toimub ülekandega arve alusel. Arve saadetakse e-maili teel. Arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud tähtajaks.
4.5    Arve tasumise tähtaeg on reeglina 7 päeva pärast kursuse esimest toimumiskorda. Pikemate kursuste puhul (vähemalt 40 tundi) on kokkuleppel koolitusjuhiga võimalik tasuda õppetöö eest ka osade kaupa, kuid  kogu kursuse maksumus tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
4.6    Kursuse eest mittetasumisel õppijale tunnistust ei väljastata ning maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata koolipoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
4.7    Kursusele mitteilmumisel ja poolelijätmisel makstud tasu ei tagastata.
4.8    Majutuse eest arve tasumata jätmisel ei väljasta kool õppijale tunnistust.

5. Kursusest loobumine

5.1    Kui õppijal ei ole võimalik kursusel osaleda, tuleb sellest koheselt teavitada koolitusjuhti (kontaktid on avaldatud kooli veebilehel). 
5.2    Kursusest loobumise teatamisel kuni neli (4) tööpäeva enne kursuse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.
5.3    Kursuse katkestamisel õppetasu ei tagastata.
5.4    Õppetasu on võimalik tagasi taotleda pärast esimest toimumiskorda, kuid mitte juhul, kui kursuse maht on kuni 8 tundi. Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolitusjuhile.

6. Kursuse edasilükkumine või ärajäämine

6.1    Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus kursuse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni või kursus ära jätta. Registreerunuid teavitatakse kursuse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Kursuse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse tagasi kõik tasud. 

7. Kursuse alustamine ja lõpetamine

7.1    Õppima asudes tuleb osalejatel täita registreerimisleht isikuandmetega.
7.2    Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga vastaval kohalolekulehel.
7.3    Kursuse lõpetamiseks vormistatakse direktori käskkiri kursuse läbinute kohta.
7.4    Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas.
7.5    Kursuse lõppedes väljastatakse Järvamaa Kutsehariduskeskuse täienduskoolituse tunnistus või tõend vastavalt õppekavas sätestatud õpingute lõpetamise nõuetele.
7.6    Kursuse lõpetaja soovil lisab kool tunnistusele või tõendile kursuse õppekava.
7.7    Tunnistused ja tõendid väljastatakse direktori käskkirja alusel ja registreeritakse kooli õppimist ja õpitulemusi tõendavate dokumentide registris.
7.8    Kursusel osaleja täidab kursuse lõpus vastava kursuse tagasiside.

8. Projektikoolitused

8.1    Projektikoolitused toimuvad vastavalt iga konkreetse projekti reeglistikule.

9. Õppija staatus, kohustused, õigused

9.1    Kursusel osaleda soovival isikul tuleb eelnevalt kursusele registreeruda kas kooli veebilehelt, meilitsi, telefonitsi või tulles kohale (Tallinna 46, Paide või Tehnikumi 1, Särevere). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
9.1.1    Kursusele registreerunutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel hiljemalt üks nädal enne koolituse algust. Koolitusteates kinnitatakse kursuse toimumine ning selles antakse muu oluline informatsioon.
9.2    Õppija kohustused:
9.2.1    osaleda kursusel; 
9.2.2    täita avaldus RKT tasuta kursuse korral ja registreerimisleht isikuandmetega ning allkirjastada kohalolekuleht iga koolituskorra kohta;
9.2.3    tasulise kursuse korral tasuda kursuse eest;
9.2.4    täita kursuse tagasisideleht;
9.2.5    kursusel mitteosalemisest teatada kooli vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist;
9.2.6    täita kooli sisekorraeeskirju, ohutustehnika, töökaitse, töötervishoiu ja tuleohutuse eeskirju, sh teatama kõikidest riketest õppetöö juhendajale ning peatama töö kuni täiendavate korraldusteni, tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja õpetaja korraldustele, hoidma korras kasutada antavaid õppevahendeid ja üldkasutatavaid ruume ning hoidma kooli ja kaasõpilaste vara, hoidma korda ja puhtust kõigis kooli ruumides ning territooriumil;
9.2.7    käituda vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.
9.3    Õppija õigused:
9.3.1    saada koolitust vastavalt õppekavale;
9.3.2    saada kursuse sisu ja korraldust puudutavat informatsiooni;
9.3.3    saada koolitusmaterjale;
9.3.4    saada kursuse lõpetamisel tunnistus, kui täienduskoolituse käigus toimus õpiväljundite hindamine;
9.3.5    saada kursuse lõpetamisel tõend, kui täienduskoolituse käigus ei toimunud õpiväljundite hindamist või kui õppija neid ei saavutanud.

10. Täienduskoolituse õppekava osalise läbimise võimalused ja tingimused

10.1     Õppijal on võimalik läbida õppekava osaliselt, kui õppija osas on eelnevalt tehtud otsus osade õppekava väljundi(te) osas.

11. Kursuste praktilise töö korraldus, praktikakorraldus ja tööohutusalane juhendamine

11.1     Täienduskoolituse kursuse praktiline töö toimub praktikumi, harjutustunni, laboratoorse töö või muus vormis vastavalt õppekavas kirjeldatud õppe ülesehitusele ning kooli poolt kehtestatud korrale.
11.2     Õppija tööohutusalane juhendamine toimub enne praktilise töö ja praktika läbiviimist.
11.3     Tööohutusalase juhendamise koolis viib läbi praktilise töö juhendaja ning õppija kinnitab juhendamise läbimise oma allkirjaga.
11.4     Praktikal viibimise ajal kehtib õppijale töötervishoiu ja -ohutuse seadus.
11.5     Tööohutusalase juhendamise töökeskkonnas viib läbi ettevõtte praktikajuhendaja.

12. Soodustused

12.1     Järvamaa Kutsehariduskeskuse kursuse eest tasutud õppetasu on kursuse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.

13. Lõppsätted

13.1     Käesoleva korraga reguleerimata küsimustes ning erandjuhtudel sõlmitakse õppija ja kooli vahel eraldi kokkulepped.

 

1. Üldsätted

1.1    Järvamaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kool) täienduskoolituse (edaspidi kursus) korraldamise aluseks on kõik kehtivad täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktid (Täiskasvanute koolituse seadus), Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri ja teised seonduvad õigusaktid. 
1.2    Kursused toimuvad reeglina grupikoolitustena aastaringselt (kevadsemester ja sügissemester) vastavalt nõudlusele riikliku koolitustellimusena (RKT), tasulistena,  projektikoolitustena ning muudes vormides. Individuaalkoolitused ja moodulõpe tasemeõppest toimuvad põhjendatud vajaduse korral ning nende kohta sõlmitakse eraldi kokkulepped. Kursused toimuvad ka e-kursustena.
1.3    Kursuse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.4    Kool korraldab täienduskoolitust õppekavarühmades ja võtmepädevuste alal, kus koolil on olemas õppe läbiviimiseks vajalik õppekeskkond ja vajaliku kvalifikatsiooniga õpetajad. Õppekavade koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard ja kutse- või eriala riikliku või kooli õppekava või selle osa. Õppekavade koostamise aluseks võib olla ka tasulise kursuse tellinud isiku või ettevõtte koolitusvajadus.
1.5    Kui täienduskoolituse eesmärgiks on anda õppe läbinule õigus mingis valdkonnas tegutsemiseks või pädevustunnistuse saamiseks, märgitakse see õppekavas eesmärgina ning õppekava koostamisel arvestatakse teistes õigusaktides õppele seatud nõuetega.
1.6    Kursused viiakse läbi täienduskoolituse õppekava alusel, kus määratakse kindlaks kursuse sihtgrupp, õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks vajalikud nõuded, sisu ja pikkus. 
1.7    Õppekavad koostatakse õpiväljundipõhiselt. Õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid sõnastatakse nii, et nende alusel on võimalik hinnata õppekava läbinu kompetentse.
1.8    Kooli pakutavad kursused ja nende õppekavade lühiandmed on leitavad kooli veebilehel.
1.9    Eesti Töötukassa klientidele toimuvad kursused vastavalt Eesti Töötukassa reeglistikule.
1.10    Kursused toimuvad kooli direktori käskkirjaga kinnitatud õppekavade ning koolitusnimekirjade alusel. 
1.11    Käesoleva õppetöö korraldusega saab tutvuda kooli veebilehel  ning korda tutvustatakse õppijatele  iga kursuse alguses. Õppijad kinnitavad korraga tutvumist allkirjaga kursuse alguses.
1.12    Käesoleva korra mittetäitmisel on koolil õigus õppija koolituselt kõrvaldada.
1.13    Õppekava säilitatakse koolis kümme aastat.

2. Kursuste komplekteerimine

2.1    Kursused komplekteeritakse vastavalt tasuliste, riikliku koolitustellimuse (RKT), Töötukassa hanke korras tellitud, projektikursuste või muude kursustena.
2.2    Kursuste komplekteerimisel lähtutakse õppekavas sätestatud osavõtu tingimustest ja nõuetest.
2.3    Iga kursuse läbiviimise aluseks on kooli direktori käskkiri, millega kinnitatakse kursusel õppijate nimekiri.

3. Riikliku koolitustellimuse tasuta kursused

3.1    Riikliku koolitustellimuse (RKT) tasuta kursuseid rahastatakse haridus- ja teadusministri kehtestatud standardiseeritud ühikuhindade alusel. Tellimuse rahastamise tingimused ja kord sätestatakse haridus- ja teadusministri täiskasvanute tööalase koolituse RKT käskkirjas.
3.2    Osavõtu tingimused tööalase RKT tasuta kursustel:
3.2.1    RKT tasuta kursused on mõeldud täiskasvanud elanikkonnale, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud);
3.2.2    RKT tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides või ülikoolides tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal õppivad isikud;
3.2.3    RKT tasuta kursuste õppekoha saamise kriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine ja registreerumise järjekorra number;
3.2.4    RKT tasuta kursusele õppima asudes täidavad kõik osalejad vormikohase avalduse isikuandmetega ja kirjeldavad, kuidas nad plaanivad kursusel õpitut rakendada ning kuidas tõstab kursus nende tööalast konkurentsivõimet;
3.2.5    RKT tasuta kursusele õppima asudes on koolitataval kohustus osaleda õppetöös õppekavas ettenähtud mahus (kas vähemalt 70% või 80%). Igal koolituskorral osalemine fikseeritakse kursusel osaleja allkirjaga vastaval kohaolekulehel;
3.2.6    RKT tasuta kursuse lõppedes tuleb osalejal täita vormikohane tagasiside.

4. Tasulised kursused

4.1    Tasulistest kursustest võib osa võtta iga soovija.
4.2    Kursuse tasu kujuneb kursusel osaleda soovijaga hinnaläbirääkimiste teel ning võib sisaldada tasu kursuse, majutuse, transpordi, toitlustuse jmt eest.
4.3    Iga kursuse kohta koostab kool eelarve, mille kinnitab kooli direktor.
4.4    Tasulise kursuse eest tasumine toimub ülekandega arve alusel. Arve saadetakse e-maili teel. Arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud tähtajaks.
4.5    Arve tasumise tähtaeg on reeglina 7 päeva pärast kursuse esimest toimumiskorda. Pikemate kursuste puhul (vähemalt 40 tundi) on kokkuleppel koolitusjuhiga võimalik tasuda õppetöö eest ka osade kaupa, kuid  kogu kursuse maksumus tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
4.6    Kursuse eest mittetasumisel õppijale tunnistust ei väljastata ning maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata koolipoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
4.7    Kursusele mitteilmumisel ja poolelijätmisel makstud tasu ei tagastata.
4.8    Majutuse eest arve tasumata jätmisel ei väljasta kool õppijale tunnistust.

5. Kursusest loobumine

5.1    Kui õppijal ei ole võimalik kursusel osaleda, tuleb sellest koheselt teavitada koolitusjuhti (kontaktid on avaldatud kooli veebilehel). 
5.2    Kursusest loobumise teatamisel kuni neli (4) tööpäeva enne kursuse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.
5.3    Kursuse katkestamisel õppetasu ei tagastata.
5.4    Õppetasu on võimalik tagasi taotleda pärast esimest toimumiskorda, kuid mitte juhul, kui kursuse maht on kuni 8 tundi. Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolitusjuhile.

6. Kursuse edasilükkumine või ärajäämine

6.1    Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus kursuse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni või kursus ära jätta. Registreerunuid teavitatakse kursuse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Kursuse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse tagasi kõik tasud. 

7. Kursuse alustamine ja lõpetamine

7.1    Õppima asudes tuleb osalejatel täita registreerimisleht isikuandmetega.
7.2    Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga vastaval kohalolekulehel.
7.3    Kursuse lõpetamiseks vormistatakse direktori käskkiri kursuse läbinute kohta.
7.4    Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas.
7.5    Kursuse lõppedes väljastatakse Järvamaa Kutsehariduskeskuse täienduskoolituse tunnistus või tõend vastavalt õppekavas sätestatud õpingute lõpetamise nõuetele.
7.6    Kursuse lõpetaja soovil lisab kool tunnistusele või tõendile kursuse õppekava.
7.7    Tunnistused ja tõendid väljastatakse direktori käskkirja alusel ja registreeritakse kooli õppimist ja õpitulemusi tõendavate dokumentide registris.
7.8    Kursusel osaleja täidab kursuse lõpus vastava kursuse tagasiside.

8. Projektikoolitused

8.1    Projektikoolitused toimuvad vastavalt iga konkreetse projekti reeglistikule.

9. Õppija staatus, kohustused, õigused

9.1    Kursusel osaleda soovival isikul tuleb eelnevalt kursusele registreeruda kas kooli veebilehelt, meilitsi, telefonitsi või tulles kohale (Tallinna 46, Paide või Tehnikumi 1, Särevere). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
9.1.1    Kursusele registreerunutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel hiljemalt üks nädal enne koolituse algust. Koolitusteates kinnitatakse kursuse toimumine ning selles antakse muu oluline informatsioon.
9.2    Õppija kohustused:
9.2.1    osaleda kursusel; 
9.2.2    täita avaldus RKT tasuta kursuse korral ja registreerimisleht isikuandmetega ning allkirjastada kohalolekuleht iga koolituskorra kohta;
9.2.3    tasulise kursuse korral tasuda kursuse eest;
9.2.4    täita kursuse tagasisideleht;
9.2.5    kursusel mitteosalemisest teatada kooli vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist;
9.2.6    täita kooli sisekorraeeskirju, ohutustehnika, töökaitse, töötervishoiu ja tuleohutuse eeskirju, sh teatama kõikidest riketest õppetöö juhendajale ning peatama töö kuni täiendavate korraldusteni, tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja õpetaja korraldustele, hoidma korras kasutada antavaid õppevahendeid ja üldkasutatavaid ruume ning hoidma kooli ja kaasõpilaste vara, hoidma korda ja puhtust kõigis kooli ruumides ning territooriumil;
9.2.7    käituda vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.
9.3    Õppija õigused:
9.3.1    saada koolitust vastavalt õppekavale;
9.3.2    saada kursuse sisu ja korraldust puudutavat informatsiooni;
9.3.3    saada koolitusmaterjale;
9.3.4    saada kursuse lõpetamisel tunnistus, kui täienduskoolituse käigus toimus õpiväljundite hindamine;
9.3.5    saada kursuse lõpetamisel tõend, kui täienduskoolituse käigus ei toimunud õpiväljundite hindamist või kui õppija neid ei saavutanud.

10. Täienduskoolituse õppekava osalise läbimise võimalused ja tingimused

10.1     Õppijal on võimalik läbida õppekava osaliselt, kui õppija osas on eelnevalt tehtud otsus osade õppekava väljundi(te) osas.

11. Kursuste praktilise töö korraldus, praktikakorraldus ja tööohutusalane juhendamine

11.1     Täienduskoolituse kursuse praktiline töö toimub praktikumi, harjutustunni, laboratoorse töö või muus vormis vastavalt õppekavas kirjeldatud õppe ülesehitusele ning kooli poolt kehtestatud korrale.
11.2     Õppija tööohutusalane juhendamine toimub enne praktilise töö ja praktika läbiviimist.
11.3     Tööohutusalase juhendamise koolis viib läbi praktilise töö juhendaja ning õppija kinnitab juhendamise läbimise oma allkirjaga.
11.4     Praktikal viibimise ajal kehtib õppijale töötervishoiu ja -ohutuse seadus.
11.5     Tööohutusalase juhendamise töökeskkonnas viib läbi ettevõtte praktikajuhendaja.

12. Soodustused

12.1     Järvamaa Kutsehariduskeskuse kursuse eest tasutud õppetasu on kursuse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.

13. Lõppsätted

13.1     Käesoleva korraga reguleerimata küsimustes ning erandjuhtudel sõlmitakse õppija ja kooli vahel eraldi kokkulepped.